De Professionele Werkplaatsen van Fontys Paramedisch

Binnen een PW werk je met een (grote) groep studenten intensief samen met professionals. Primaire doelen zijn het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening voor cliënten/patiënten en het samen creëren van een uitdagende werkomgeving.

Een professionele werkplaats (PW) is een leerconcept waarbinnen praktijkleren plaatsvindt. Het belangrijkste kenmerk van een PW is de integratie van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk (Wieringa & Cremers, 2014). Je werkt samen aan praktijkgerichte onderzoeks- en/of innovatieprojecten waarbij grenzen van disciplines, structuren, sectoren en vormen van leren worden overbrugd (Cremers et al, 2014).


Een Professionele Werkplaats is een omgeving:

  • Waar je het beste leert in een authentieke omgeving, daar waar de cliënten/ patiënten zijn en alle professionals continu aan de hoogste kwaliteit van zorg voor de cliënt/ patiënt werken.
  • Waar je het beste samen leert. Samen met professionals, medestudenten, docenten en cliënten/ patiënten.
  • Waar je een leven lang leert.
  • Waar je leert in een open leercultuur waarin reflectie een automatisme is en iedereen elkaar uitdaagt het beste uit zichzelf te halen.
  • Waar innovatie kan ontstaan vanuit een open leercultuur waarin iedereen wordt gestimuleerd met (nieuwe) oplossingen te komen, deze te onderbouwen, op te reflecteren en waar nodig bij te stellen.
  • Waar de cliënt/ patiënt de beste zorg krijgt, omdat deze 'state of the art', gebaseerd is op evidence based practice én persoonsgericht is.
  • Waar alle betrokkenen de cliënt/ patiënt centraal stellen.

Deze grondbeginselen zijn voor Fontys Paramedisch een voorwaarde voor het ontstaan van PW’s met een krachtige leeromgeving, een krachtige werkomgeving, een krachtige zorgomgeving en continue aandacht voor innovatie en onderzoek.

Heb je nog vragen? Bekijk de Q&A of stuur ons een mail.

Voor studenten in jaar 3, in voorbereiding op praktijkleren in jaar 4

Oktober | Oriënteren op kenmerken Professionele Werkplaatsen en het verschil met reguliere stage via website en de studiecoach
November | Inloopspreekuur voor algemene vragen over Professionele Werkplaatsen (in rooster)
December | Netwerken met Professionele Werkplaatsen organisaties: PW-markt (in rooster)
Januari | Verdiepen in Professionele Werkplaats organisaties (website)
Februari| Publicatie vacatures Professionele Werkplaatsen (portal). Binnen 14 dagen solliciteren op vacature
Maart | Sollicitatiegesprekken Professionele Werkplaatsen
April | Definitieve indeling Professionele Werkplaats (portal)

Een professionele werkplaats bestaat uit een duurzaam samenwerkingsverband tussen Fontys en één publieke of private organisatie en is fysiek geplaatst binnen de beroepspraktijk. Hier leren en werken professionals, studenten, docenten en andere betrokkenen samen om de zorg te verbeteren. Het leren en onderzoekend samenwerken zorgt voor continue ontwikkeling binnen de beroepspraktijk. De PW is dé plek om te leren, omdat je als student samen met andere studenten, professionals en docenten én vanuit reflectie werkt aan de beste zorg voor de cliënt/patiënt en daarmee werkt aan innovatie in de omgeving waar het om draait: de authentieke zorgcontext.

Wie zijn die samenwerkingspartners?

Een krachtige leeromgeving is een omgeving waarin duidelijke interactie bestaat en wordt gestimuleerd tussen opleiden en werken. Er is sprake van werkend leren en lerend werken. Deze omgeving biedt een uitdaging voor zowel de studenten als de professionals van de betrokken organisaties. In een krachtige leeromgeving krijgen studenten de kans om te leren en nieuwe kansen te benutten. Met deskundige begeleiding op maat van zowel de opleiding als de organisatie. De professionals vinden leren een basisonderdeel van hun werk en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. In een krachtige leeromgeving mogen fouten worden gemaakt.

Een student neemt in een krachtige leeromgeving een zelfregulerende houding aan. De rol van de zorgprofessional richt zich niet meer op de vorm van meester-gezel, maar werkt op basis van ‘critical compagnon’. Hierbij gaat het om het coachen van de student en staan gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal. In deze leeromgeving zijn de professionals ‘reflective practitioners’. De reflectie op de werkuitvoering en de werkinhoud is continu aanwezig. Het gaat om méér dan alleen kennis vergaren; het gaat ook om het ontwikkelen van competenties en de directe toepassing daarvan ten behoeve van (de zorg voor) de cliënt/patiënt.

Een krachtige werkomgeving is een omgeving die professionals uitdaagt tot innoveren en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening waar mogelijk te verhogen. De professionals zijn de spil en vormen een cultuur waarin innoveren centraal staat. De krachtige werkomgeving is breder dan de relatie tussen student en begeleider en heeft impact op alle professionals, in welke functie dan ook. Er bestaat een continue wisselwerking tussen studenten en professionals. Gezamenlijk ontwikkelen zij nieuwe kennis en ideeën en worden zij geïnspireerd kritisch na te denken over de huidige werkwijzen. Er is sprake van heldere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Life long learning staat centraal. Ook wordt er gewerkt aan de borging van de beroepsontwikkeling.
Door de krachtige leer- en werkomgeving zal de zorgomgeving veranderen in een structuur en een cultuur waarbij de hoogste kwaliteit van zorg wordt geboden. Een 'state-of-the-art' behandeling vindt plaats op basis van evidence based werken. Daarnaast is de cliënt/patiënt een gelijkwaardig gesprekspartner, waarbij gestreefd zal worden naar gepersonaliseerde zorg. Er wordt bovendien gewerkt vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Voortvloeiend uit een krachtige leer-, werk- en zorgomgeving is er binnen PW’s sprake van systematische en gestructureerde aandacht voor innovatie en (wetenschappelijk/praktijkgericht) onderzoek. Het richt zich op kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding.

Er vindt afstemming plaats met het lectoraat van FPH (Health Innovation and Technology) en de profileringsteams. Onderzoeks- en innovatieprojecten richten zich tenminste op een van de drie profileringsthema’s: Interprofessioneel Samenwerken, Zelfregie en/of Technologie in de Zorg. In een meerjarenbeleid worden samen met de organisatie speerpunten vastgesteld en vormgegeven. Studenten en professionals van betrokken organisaties participeren in innovatie- en onderzoeksprojecten binnen de opgestelde speerpunten. Meer weten over de doelen? Dat lees je hier.