Sprint naar content

Studieadvies

Aan het eind van het eerste studiejaar heb je als student recht op een studieadvies. Dit studieadvies geeft aan hoe jij er voor staat in jouw studievoortgang en wat mogelijke vervolgstappen zijn. Het advies kan bevestiging geven dat je op de juiste plek zit, of aangeven dat het verstandig of nodig is om een aangepaste route te volgen. Dit kan zijn om opnieuw te starten aan het eerste jaar, een maatwerkroute te volgen of een andere opleiding te overwegen. Start je in 2023/2024 met je opleiding, dan kan het advies bij enkele opleidingen betekenen dat je niet verder mag met je opleiding. In alle gevallen is het belangrijk met jouw studentcoach in gesprek te blijven over het zetten van je volgende stap. Wij vinden het belangrijk dat je op de juiste plek zit.

Voor studiejaar 2023/2024 geldt dat sommige opleidingen nog wel een bindend negatief studieadvies hanteren. Een aantal opleidingen heeft besloten het bindende karakter van het studieadvies af te schaffen. Wil je weten hoe dat bij jouw opleiding is geregeld? Check de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) van jouw opleiding of vraag het aan je opleiding.

Afschaffen bindend studieadvies

Fontys heeft besloten per studiejaar 2024/2025 het bindend studieadvies voor alle opleidingen af te schaffen. In de nieuwe situatie krijg je als student wel een studieadvies, dit advies is niet meer bindend. Dat betekent dat je je studie bij Fontys kunt voortzetten, ook als je een negatief studieadvies krijgt. Wel kan het betekenen dat je onderdelen eerst opnieuw moet doen voordat je verder kunt in de opleiding. Je gaat dan met je studentcoach in gesprek om te kijken wat een goede studieroute voor jou is.

Als je niet voldaan hebt aan de studievoortgangsnorm (ook wel BSA norm genoemd) die jouw opleiding heeft vastgesteld (zie OER), kan aan het studieadvies een afwijzing worden verbonden. Deze afwijzing is bindend. Je mag dan de opleiding niet verder vervolgen. Als de propedeuse geldt voor meerdere opleidingen, dan geldt het studieadvies ook voor meerdere opleidingen (tenzij anders vermeld). Kijk voor de procedure in de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) van jouw opleiding.

Let op: Voordat een negatief bindend studieadvies wordt gegeven, moet Fontys je een waarschuwing hebben gegeven.

DUO

Als je een bindend negatief studieadvies hebt gekregen, dan wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de eerstvolgende maand. Zet dan ook tijdig je studiefinanciering en studentenreisproduct stop, want anders berekent DUO een hoge boete.

Termijn

Aan een bindend negatief studieadvies kan een termijn worden verbonden waarin je géén recht hebt om opnieuw te starten met dezelfde opleiding. De termijn wordt vermeld in de OER van je opleiding. Je mag je natuurlijk wel inschrijven voor een andere opleiding binnen Fontys of informeren of je wordt toegelaten voor dezelfde opleiding bij een andere hogeschool.

Als je niet voldoende studiepunten van de propedeuse hebt behaald om toegelaten te worden tot de hoofdfase van de opleiding, kan je het advies krijgen opnieuw te starten, een maatwerkprogramma te volgen of de studie te beëindigen en misschien te switchen naar een andere opleiding. Het advies om de studie te beëindigen is niet bindend, maar de opleiding kan dus wel kaders en/of voorwaarden stellen aan hoe je de opleiding kan vervolgen.
Als de propedeuse geldt voor meerdere opleidingen, dan geldt dit studieadvies ook voor meerdere opleidingen (tenzij anders vermeld). Kijk voor de procedure in de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) van jouw opleiding.

Ga met je studentcoach in gesprek of de opleiding voldoende bij je past. Als de studie wel bij jou past, maak je afspraken met je opleiding over het vervolg van je studie. Als de studie toch minder goed bij jou past, zijn er bij Fontys begeleidingsmogelijkheden om je op weg te helpen naar een passend alternatief.

Als je ervoor kiest om je uit te schrijven bij je studie, moet je je inschrijving beëindigen in Studielink. Zet dan ook tijdig je studiefinanciering en studentenreisproduct stop, want anders berekent DUO een hoge boete.

Goed bezig! Je hebt voldoende studiepunten behaald en kunt daarom je studie vervolgen in de hoofdfase. Als je 60 studiepunten uit het eerste jaar hebt behaald, heb je je propedeuse in de pocket. Je start dan in de postpropedeutische fase van je opleiding. Als dit nog niet het geval is, ga je samen met je studentcoach kijken hoe je de nog niet behaalde onderdelen kunt behalen terwijl je al start in de hoofdfase.

Met je propedeuse naar de universiteit

Heb je je propedeuse behaald en wil je doorstromen naar de universiteit? Met een hbo-propedeusediploma kun je instromen in het eerste jaar van een bacheloropleiding op de universiteit. In enkele gevallen worden aanvullende eisen gesteld. Oriënteer in welke opleiding aan de universiteit jij geïnteresseerd bent en check daar de toelatingseisen.

Bij het uitbrengen van het studieadvies kan de examencommissie op jouw verzoek rekening houden met eventuele bijzondere omstandigheden en is verplicht je de gelegenheid te geven om jouw situatie toe te lichten. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, wordt je geadviseerd dat tijdig bij je studentcoach te melden, maak tevens een afspraak met een studentendecaan.
Samen met de studentendecaan bespreek je je situatie en tevens wordt er bekeken of een verzoek aan de examencommissie mogelijk is om uitstel te krijgen van het studieadvies. Daarnaast wordt besproken welke mogelijke voorzieningen er helpend zijn om je studie voort te zetten.

Je kunt een beroep indienen tegen het bindend negatief studieadvies.

Bijzondere omstandigheden

Wil je in beroep gaan tegen het ontvangen bindend studieadvies vanwege bijzondere omstandigheden? Maak dan ook een afspraak met een studentendecaan.