Sprint naar content

Master ‘Managing Sustainability Transitions'

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om kennis vanuit onderzoek. Hogescholen hebben daarbij de maatschappelijke opdracht om hoogwaardige professionals op te leiden die kennis ontwikkelen en verbinden aan de behoeften in de samenleving. De Vereniging Hogescholen (VH) en het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM) constateren echter dat de groei van professionele masters achterblijft. Hogescholen willen deze gap versneld aanpakken door samen te werken aan een landelijk portfolio van professionele masters. Dit plan maakt een lichtere toets bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) mogelijk.

In dit kader werkt FECT sinds juli 2021 in een coalitie met (17) andere hogescholen aan het profiel voor een master rond het thema “Managing (als in: regisseren van) Sustainability Transitions”. FECT beoogt een master die focust op multidisciplinaire duurzaamheidsvraagstukken met aandacht voor de integratie van technologische, economische en sociale innovaties. De transitie naar een duurzame samenleving vraagt om een paradigma shift. Naast het realiseren van innovaties gaat het ook om het afbouwen van oude gewoontes en werkwijzen.

De brede master leidt T-shaped professionals op, die opereren in de complexe transitie naar een duurzame samenleving. Een T-shaped professional heeft specialistische kennis op het eigen vakgebied (vanuit de bachelor) en is tevens in staat om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en verbindingen te leggen tussen verschillende kennisdomeinen en alle partijen van de quadrupel helix (verbreding tijdens de master). De professional heeft kennis van klimaatverandering, technologische innovaties, duurzame businessmodellen, sociale innovatie en gedragsverandering en kan die kennis integreren en toepassen, én op basis van die kennis specialisten met elkaar verbinden. De professional kan transformatieve processen in een complexe en dynamische context overzien en kan in een multi-actor setting interdisciplinaire samenwerking stimuleren.

Complexe vraagstukken vragen om samenwerking tussen disciplines en stakeholders en om de bereidheid om elkaars taal te (leren) spreken. De professional kan in dienst van bedrijven of instellingen werkzaam zijn, of als extern adviseur of transitie- coach worden ingehuurd. De master focust niet op specifieke sectoren. Het masterniveau impliceert dat studenten uit de casuïstiek het generieke kunnen destilleren, dan wel generieke kennis kunnen toepassen op specifieke casuïstiek. Deze aanpak vraagt om een hybride vorm van onderwijs.

Duurzaamheid stopt niet bij de grens. Om duurzame innovaties te realiseren zijn (veelal nieuwe) netwerken nodig die over landsgrenzen gaan. FECT wil daarom een internationale master ontwikkelen.