Sprint naar content
Lectoraat van Duurzaamheid en circulariteit / Gezonde en inclusieve samenleving / Enabling technologies

Thought leadership

Thought leadership is geen snelle communicatiecampagne of iets dat een organisatie over zichzelf zegt. Het is iets dat klanten en stakeholders een organisatie toekennen als gevolg van de vernieuwende manier van denken en doen die zij uitdraagt, de passie en vasthoudendheid waarmee zij dit doet, en de mate waarin zij daarmee van betekenis is voor de economie en samenleving.

Over het lectoraat

Het lectoraat Thought Leadership van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie heeft de ambitie om voor communicatieprofessionals op (inter)nationaal niveau hét toonaangevende kennisinstituut op het gebied van thought leadership te zijn. Voor vraagstukken en uitdagingen op het gebied van thought leadership ontwikkelen we inspirerende casestudies op het gebied van thought leadership, reiken we methoden en (meet)instrumenten aan die organisaties ondersteunen bij hun thought leadership strategie, publiceren we artikelen om thought leadership inhoudelijk scherp op de internationale kaart te zetten, professionaliseren we het onderwijs van FHEC en ondersteunen we communicatieprofessionals bij het ontwikkelen van hun thought leadership strategie. We geven (in company) presentaties, lezingen, workshops en advies. Ook hebben we (inter)nationale samenwerkingsverbanden met onderwijs- en onderzoeksinstellingen om thought leadership te professionaliseren tot een verrassende en waardevolle positioneringsstrategie.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Waarom vernieuwend denken dé manier is om je te onderscheiden

Podcast

In deze tijd zijn sterk gepositioneerde organisaties niet alleen klinkklaar over hun `why’ maar ook over hun kijk op relevante thema´s in onze economie en samenleving. Ze dragen vernieuwende zienswijzen uit. We noemen dit Thought Leadership.


Wat is Thought Leadership?

In deze tijd zijn sterk gepositioneerde organisaties niet alleen klinkklaar over hun `why’ maar ook over hun kijk op relevante thema´s in onze economie en samenleving. Ze dragen vernieuwende, vaak onconventionele, zienswijzen uit. We noemen dit Thought Leadership. Thought leadership is een strategische benadering waarbij organisaties ervoor kiezen om hun positionering te baseren op paradigma’s die uiting geven aan een nieuwe toekomstige realiteit. Door vanuit hun vern

ieuwende zienswijzen (novel points of view) te handelen en hun stakeholders te mobiliseren, hebben ze vaak een voortstuwende, progressieve rol bij het transformeren van de thema’s die er voor hun klanten, stakeholders of de samenleving toe doen.

"Thought leadership kun je niet claimen. Echte thought leaders zeggen niet ‘we willen thought leader’ zijn. Echte thought leaders zeggen ‘we geloven dat het anders kan’ en ‘daarin willen we de beste zijn’ "

Thought leaders “lead by thought”: ze werken vanuit een inspirerend gedachtegoed en met de kracht van de verbeelding slagen ze erin om betekenis te geven aan een nieuwe realiteit en zichzelf en anderen hiervoor te mobiliseren. Hierdoor worden ze vaak erkend als inspirerende en vernieuwende leiders op een sector- of maatschappelijk relevant thema.

Wat is een transformatie?

Een transformatie is een verandering in zijn meest radicale vorm, waarbij een organisatie (of een groepering/samenleving) in zijn essentie, vorm en verschijning verandert. De verandering vindt plaats aan de wortel. Het oude verdwijnt om plaats te maken voor een totaal nieuwe werkelijkheid, zoals de rups plaatsmaakt voor de vlinder. In gewone termen betekent dit dat een organisatie in zowel ‘wie het is’ en ‘wat het doet’ geheel verandert. Daarbij verandert natuurlijk ook de kijk van de organisatie op de wereld en hoe zij zich verhoudt tot deze wereld.

"Transformatie vraagt om ander leiderschap, om transformationeel leiderschap"

Wanneer het over een transitie gaat, staan vaak de nodige structurele veranderingen (bijv: andere wet- en regelgeving) centraal om tot een nieuwe situatie te komen. Maar structurele veranderingen lossen niet altijd alle problemen op. Er is vaak ook een transformatie nodig: een vernieuwende manier van denken en handelen; een andere kijk op de wereld en vaak zelfs een heroriëntatie op wie we willen zijn en waar we voor staan.

Belang van Novel Points of View

Vernieuwende zienswijzen worden aangeduid als Novel Points of View: ze zetten klanten of andere stakeholders ertoe aan anders over relevante thema´s na te denken. Met Novel Points of View worden bestaande, vaak ingeslepen, opvattingen in de economie of samenleving gekanteld.

Een goed voorbeeld is Apple, die onze betekenis van, en ervaring met, computers, muziekspelers en mobiele telefoons volledig heeft getransformeerd. Of aan Unilever dat het traditionele idee over maatschappelijk verantwoord ondernemen overstijgt door te laten zien dat winstgevendheid en duurzaamheid elkaar kunnen en moeten versterken, in plaats van bijten.

Ze sporen daarmee klanten en stakeholders aan om anders naar relevante thema’s te kijken; om er een vernieuwende, verfrissende betekenis aan te geven. Bovendien vertalen ze hun vernieuwende denkbeelden door naar gedrag. Deze organisaties transformeren hun manieren van denken en doen, en worden daarom gezien als thought leaders.

Placeholder for Fontys video
Deze organisaties denken en doen niet alleen anders, ze communiceren ook anders. Ze slagen erin om verbeeldingskracht aan hun Novel Points of View te geven.


Ons onderzoek

Het lectoraat Thought Leadership houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van thought en transformationeel leiderschap, leiderschap in een veranderende wereld. In ons onderzoek focussen we op 3 onderzoekslijnen:

1. Paradigmashifts bij thought leadership

Als organisaties willen bijdragen aan vernieuwing en positieve veranderingen moeten ze een proactieve rol innemen in het kantelen of doorbreken van bestaande manieren van denken en doen. Processen van mentale verandering op collectief niveau noemen we paradigmashifts.

Paradigmashifts gaan niet op stel en sprong. Bij het uitdragen van vernieuwende wereldbeelden komen uitdagingen naar voren die onlosmakelijk verbonden zijn met de neiging van mensen, organisaties of maatschappijen om aan paradigma’s vast te houden. Een paradigmaverschuiving vraagt namelijk om afscheid te nemen van diepgewortelde, vaak onbetwiste, overtuigingen of gedragsroutines. Zoiets gaat gepaard met gevoelens van angst en onzekerheid over de toekomst.

Het lectoraat wil de inzicht vergroten in hoe transformationele processen verlopen, waarbij we vooral geïnteresseerd zijn in het onderliggende proces van paradigmaverschuivingen. Hoe komen nieuwe collectieve denkwijzen en benaderingen tot stand die helpen om een gewenste toekomst vorm te geven? Als we professionals hierin meer systematische inzicht kunnen bieden, dan helpt ze dat om dergelijke complexe veranderprocessen te duiden, ordenen en op die manier richting te geven.

2. De rol van betekenisgeving bij thought leadership

Ons huidige tijdperk van vernieuwend denken, kijken en doen vraagt om organisaties en professionals die hun positionering durven te verschuiven naar paradigma’s die uiting geven aan een nieuwe toekomst. Organisaties of mensen die erin slagen om betekenis te geven aan een nieuwe realiteit en ook anderen hiervoor te mobiliseren. Triodos Bank doet dit al jaren met ‘waardengedreven bankieren’, het modemerk Everlane met Radicale Transparantie, en de designers op de Dutch Design Week geven betekenis aan nieuwe realiteiten met hun experimentele designs.

Het is precies in dit betekenisgevende proces dat communicatieprofessionals (maar net zo goed marketing, HR, business developers, eigen ondernemers, designers, etc.) een onmisbare rol vervullen.

Het lectoraat wil meer inzicht te krijgen in de rol en impact van die betekenisgevende kwaliteiten. We verkennen dit proces van betekenisgeving vanuit vier betekenisgevende kwaliteiten van de communicatieprofessional van de toekomst: verbeelden, vormgeven, storytelling en naleven. Het lectoraat richt zich op de betekenisgevende rol van de verschillende typen Novel Point of Views: in hoeverre triggeren ze stakeholders tot andere manieren van denken?

3. Meetbaar maken van thought leadership

Om het concept thought leadership sterker te onderbouwen is meer inzicht nodig in de factoren die onze perceptie van thought leadership verklaren. Het lectoraat heeft een meetinstrument ontwikkeld, wat de komende tijd verder getest en doorontwikkeld zal worden. Ook zal er met het meetinstrument een ranking ontwikkeld worden waarmee we bijvoorbeeld de thought leading organisaties binnen Brainport kunnen meten.

Een dergelijk meetinstrument zouden we ook kunnen afnemen onder de designers in de regio. Welke designers worden als thought leading gezien en waarom? Op die manier willen we organisaties en de creatieve sector een kritische reflectie bieden op de mate waarin ze thought leading zijn en ze mogelijk concrete handvatten bieden om hun thought leadership te vergroten.

Placeholder for Fontys video
De Brainport regio wordt gezien als een innovatieve omgeving, maar welke organisaties zijn daarbij de mentale kantelaars, de veranderaars, de vooroplopers in anders denken en doen? En wat kunnen andere organisaties daarvan leren?


Ons onderwijs

Binnen Fontys Hogeschool Economie en Communicatie is het lectoraat Thought leadership onderdeel van het onderwijscurriculum. Voor ambitieuze studenten biedt het lectoraat dé broedplaats voor vernieuwende kennis, expertise en ideeën op het gebied van thought leadership. Het is een springplank naar het bedrijfsleven, een master studie, internationale samenwerking of het ontwikkelen van een eerste publicatie.

Wij zijn het enige kenniscentrum op internationaal niveau waar studenten tijdens hun studie al doende leren over thought leadership. We brengen hen in contact met bedrijven, ‘peers’ in het vakgebied, en betrekken hen actief bij de ontwikkeling van kennis, tools en meetinstrumenten op het gebied van thought leadership. Op die manier leiden we onze studenten op tot toonaangevende communicatieprofessionals, die door vernieuwende zienswijzen, een onderzoekende houding, relevant strategisch denken, verbeeldingskracht en een “let’s make it happen” mentaliteit een nieuwe realiteit betekenis kunnen geven.

Minor thought leadership

Elk voorjaar/ najaar is het mogelijk voor studenten, zowel van Fontys als andere hbo-instellingen, om de thought leadership minor te volgen. Deze minor leert studenten ervaren wat thought leadership is, waarom het relevant is, wat het organisaties en de maatschappij kan bieden en hoe thought leadership strategie wordt ontwikkeld. Bovendien stimuleren we studenten om te experimenteren met verschillende manieren van denken en paradigma verschuivingen door het creeren van novel points of view voor organisaties.

Studenten worden opgeleid om organisaties te ondersteunen en hen te helpen om paradigma shifts te vinden. Daarnaast leren studenten hoe ze bedrijven kunnen helpen bij het vinden van nieuwe viewpoints en daarnaar te gaan handelen.

De minor combineert de nieuwste kennis met praktijkopdrachten. Bedrijven zoals KPN, Manpower Group, Tony Chocolonely en Aegon tonen hun thought leadership cases en experts in het vakgebied lichten hun eigen thought leadership ervaringen toe.

Het project Gallery of Thoughts is een jaarlijkse expositie, gemaakt door studenten van de Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. De expositie laat op een creatieve manier zien hoe studenten hun novel point of view laten zien over belangrijke thema’s in de samenleving.


Kennisteam

Foto van persoon

D.C. (Niels) van Maaren

Docentonderzoeker

Foto van persoon

A.E.G. (Anne-Marie) Sweep

Docentonderzoeker

Foto van persoon

M.J. (Marieke) Wenneker

Docentonderzoeker

Onderzoeksprojecten

Het lectoraat Thought Leadership werkt aan kennisproducten. Wij leveren kennisproducten met relevantie voor de praktijk, geen antwoorden op academische onderzoeksvragen. Ons uitgangspunt is dat directeuren, leiders, marketing- en/of communicatieprofessionals of organisaties onze kennisproducten waardevol moeten vinden voor het succes van hun thought leadership strategie. Denk aan een methodiek om het 'Novel Point of View' van organisaties naar boven te halen, inspirerende business cases van bestaande thought leaders of meetinstrumenten om de thought leadership positie van een organisatie te waarderen en te vergelijken met andere organisaties.

We delen onze kennisproducten door middel van (incompany) seminars, lezingen, workshops en (inter)nationale (online) publicaties. We gebruiken de ontwikkelde kennis voor de continue professionalisering en vernieuwing van het onderwijs van Fontys. Daarnaast geven we gastcolleges bij (inter)nationale collega’s binnen de onderwijswereld.

Professionals en bedrijven, (non-)profit organisaties en overheden

Bedrijven, (non-)profit organisaties en overheden die zich voelen aangesproken door ons gedachtegoed en onze activiteiten, kunnen ons benaderen voor het opzetten van een praktijkrelevant onderzoek, (in company) presentaties, seminars, publicaties, lezingen en advies..

Als je graag je best practices op het gebied van thought leadership met ons deelt, neem dan ook contact met ons op om te verkennen hoe we deze gezamenlijk kunnen vertalen naar een artikel, business case of (gast) presentatie binnen het FHEC onderwijs. Ook kunnen we je koppelen aan gemotiveerde en getalenteerde studenten die in de vorm van een stage, afstudeerproject of teamopdracht een thought leadership vraagstuk oplossen.

Heb je een praktijkrelevant vraagstuk op het gebied van thought leadership? Neem gerust eens contact met ons op.


Publicaties en media


Thought leadership is trending. Juist nu in deze wereld vol verandering en onzekerheid is een goede strategische koers essentieel. Hieronder vind je publicaties vanuit het lectoraat, zoals boeken, artikelen en podcasts, maar ook berichten uit de media over het lectoraat Thought leadership.

Wetenschappelijk artikelen

Van Halderen, Thought Leadership (2016), Sage Encyclopedia of Corporate Reputation, edited by Craig Carrol

Van Halderen, M.D. Berend G.A.J.M. Brown T.J. van Riel C.B.M. (2016) Managing Impressions in the Face of Rising Stakeholder Pressures: Examining Oil Companies’ Shifting Stances in the Climate Change Debate, Article, Journal of Business Ethics volume 133, p. 567–582

Van Halderen (2014), How oil companies shift their stance in the climate change debateJournal of Business Ethics

Hunter, Wassenhove, Besiou and Van Halderen (2013), The agenda-setting power of stakeholder media, California Management Review, vol . 56: 1 (24 – 49).

Van Rekom, Berens and Van Halderen (2013), Corporate social responsibility: playing to win, or playing not to lose? Doing good by increasing the social benefits of a company’s core activities, Journal of Brand Management, vol. 20: 9 (800 – 814).

Van Halderen, Van Riel and Brown (2011), Balancing between legitimacy and distinctiveness in corporate messaging: a case study in the oil industry, Corporate Reputation Review, vol. 14: 4 (273 – 299).

Van Halderen, M.D. (2013) Thought leadership - Vernieuwende inzichten en waardecreatie op het snijvlak van markt en maatschappij, Paperback, BUA

Praktijkgerichte onderzoeksartikelen

Opinie artikelen

Thought leadership - Vernieuwende inzichten en waardecreatie op het snijvlak van markt en maatschappij.

Bestel online

Sfeerafbeelding Fontys

Shifting Paradigms - Lectorale rede Mignon van Halderen

Download hier (PDF)

Sfeerafbeelding Fontys

E-book Thought Leadership - Het Thought Leadership boek van Mignon van Halderen in het Engels, gratis te downloaden als E-book!

Download hier (PDF)

Sfeerafbeelding Fontys

Mensen maken de shift - wat kunnen vernieuwers leren van de transformaties van Woensel West en Strijp-S?
Dr. Marieke Wenneker

Download hier (PDF)

Sfeerafbeelding Fontys

Case study Bergeijk

Onze studie naar de transitie in de zorg bij de gemeente Bergeijk is in de vorm van een teaching case opgenomen in een databank met teaching cases van het London Case Centre. Dat betekent dat iedereen ter wereld de case via het case centre op kan vragen en gebruiken voor lessen.

Het doel van onze case studie is om studenten te laten exploreren hoe change agents transformatieve veranderingen in gang proberen te zetten in een complexe context, in deze specifieke situatie een transitie in de gezondheidszorg. Ook kan de case gebruikt worden meer zicht te krijgen op leadership en stakeholdermanagement.

Case study

Teaching note

“Euros, tabellen, cijfers, financiële resultaten. Mooi. Daar zijn we heel blij mee. Maar het enige wat telt – over pakweg 20 jaar – is wat wij (als theater) hebben doorgegeven aan onze buren, kinderen, gasten, artiesten, partners, bedrijven, boeren, buitenstaanders. De mensen uit Eindhoven en omstreken.” Een quote die Parktheater Eindhoven intern gebruikt om aan te geven dat ze méér zijn dan alleen een aanbieder van voorstellingen en meer dan een gebouw in de stad Eindhoven. Het Parktheater wil een leidende rol vervullen in de ‘raakbare samenleving’: een inspirerende, inclusieve, delende en helende samenleving. Een bijzonder gesprek met directeur Giel Pastoor over hun unieke denkwijzen en de manier waarlangs ze hun visie realiseren.

According to Edelman global Trust study, trust in institutions and leaders is at an all-time low. In conversation with Arent Jan Hesselink, COO for the EMEA region of the global communications firm Edelman, and Ange Dunselman-Kunzmann, head of the Communications Center of Excellence at Philips, we discuss the growing expectancy from society on CEOs, to speak up on societal issues, and to lead change, and its implications for the changing role of communication professionals. We also talk about the growing relevance of strong thought leadership programmes in this era of mistrust, and the paradox of being mistrusted on the one hand, and expected to lead change, on the other. A food-for-thought conversation for business leaders and communication professionals faced with the above-described challenges.

Aan de keukentafel met innovatie- en creativiteitsonderzoeker Annemarie Sweep en Professor Robotica Maarten Steinbuch. In gesprek over de fascinerende gelijkenissen tussen anno nu en de verlichtingstijd. Over het voeden van collectieve creativiteit, de noodzaak voor een ´sociaal contract´ voor innovatie, de Divine Right of Kings (of nee, shareholders), de rol van ‘shapeshifters’, anarchistich broederschap, kwetsbaarheid en aapjes op de klif…

Aan haar keukentafel spreekt lector Mignon van Halderen, samen met onderzoeker Brandon Martens, dit keer met trend researcher Cecile Cremer. In deze podcast gaat het over de relevantie van trend research in onze huidige veranderende - transformatieve - maatschappij. Over hoe Cecile organisaties ondersteunt in hun 'future thinking'. Maar de podcast gaat ook over de persoonlijke reis die Cecile zelf heeft gemaakt om een onafhankelijke trend researcher te worden en de struggles die ze onderweg heeft ervaren.

Aan de keukentafel met George Polychronopoulos, CEO van het Griekse familiebedrijf Polypan. Polypan transformeerde van een b-t-b handelsbedrijf naar een bedrijf dat duurzame en innovatieve voedingsingrediënten voor de voedingsindustrie produceert. Over de rol van thought leadership bij het maken van deze verschuiving. Over 'gerecyclede ideeën' als een bron voor hun Novel Point of View en over hoe hun thought leadership strategie het vertrouwen en de loyaliteit bij klanten vergrootte, wat zich vertaalde in een groei in omzet. Intern verhoogde hun thought leadership programma zowel de trots van medewerkers en gaf het medewerkers een mogelijkheid hun eigen persoonlijke business profile te verscherpen.

Aan de keukentafel met Yvonne Nielen, concept marketeer bij het waste-to-product bedrijf Renewi. Over Renewi’s bijzondere zienswijze ‘Afval Bestaat Niet’ en hoe de organisatie vanuit die zienswijze een transformatie heeft doorgemaakt van conventionele afvalverwerker naar een toonaangevend ‘waste-to-product’ bedrijf.

Aan de keukentafel met Ange Dunselman-Kunzmann, hoofd van het Global Communications Center of Excellence bij het gezondheidstechnologie bedrijf Philips. Over het zorgvuldig kiezen van je thought leadership-thema's, het opstellen van een activeringsplan, het diepgaand begrijpen van je doelgroepen, je leidinggevenden een “voice” voor je organisatie geven, kwaliteit boven kwantiteit en last but not least: het meten van de resultaten van je thought leadership.

In gesprek met Thom Aussems, oud-directeur van woningcorporatie Sint Trudo in Eindhoven en drijvende kracht achter de transformatie van het oude Philips terrein, Strijp-S.

Aan de keukentafel met Stella van Emmerik, Manager Communicatie en Relaties bij Ziekenhuis Bernhoven. Met haar collega’s gaf ze tussen 2014 en 2020 handen en voeten aan de zorgtransformatie in Ziekenhuis Bernhoven.

In deze tijd zijn sterk gepositioneerde organisaties niet alleen klinkklaar over hun `why’ maar ook over hun kijk op relevante thema´s in onze economie en samenleving. Ze dragen vernieuwende zienswijzen uit. We noemen dit Thought Leadership.

Webcast serie Thought Leadership

In 2020 heeft Mignon van Halderen een serie opgenomen over Thought Leadership. In verschillende afleveringen worden de verschillende onderdelen van Thought leadership toegelicht, zoals wat is een novel point of view.

Episode 1

Thought Leadership is not something that you claim but have to earn

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Episode 2

Thought Leadership involves more than just being a knowledgeable expert

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Episode 3

What is a novel point of view and what are examples?

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Documenten

Thought Leadership modellen

De afgelopen jaren heeft het lectoraat zich ingezet om thought leadership te duiden. Want wat is het nu precies? En wat valt er nu wel of niet onder thought leadership? Wat is er anders aan dan bijvoorbeeld een transformatie of een verandering? Het lectoraat heeft daarvoor verschillende Thought Leadership Modellen ontwikkeld. Deze kennisproducten vind je hieronder:

Een verfrissende blik van een student van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie op de actuele trending topics in ons vakgebied.
 

Agenda

 

Contact

Wil je meer weten over het lectoraat en de kennis over thought leadership? We geven graag gastlessen, college’s, lezingen of in-company trainingen. Wil je samenwerkingsmogelijkheden verkennen of heb je onze hulp nodig bij een project? We kunnen studenten aan de slag laten gaan met een vraagstuk op het gebied van thought leadership. Neem voor al je vragen gerust contact met ons op.

Foto van persoon

M.J. (Marieke) Wenneker

Docentonderzoeker