07
maart
2023
|
16:13
Europe/Amsterdam

Het onderwijs van Fontys

for English see below

Campus rachelsmolen

Fontys opereert in het hart van de samenleving.’ Dat is een van de eerste zinnen van onze strategie Fontys for society. Het is meteen ook de kern van onze maatschappelijke opdracht. Want: waarom doen wij eigenlijk wat we doen? In Fontys for society zeggen we: de wereld om ons heen verandert razendsnel. Tegelijk hiermee verandert ook de behoefte van het werkveld.

De voorbije weken is er binnen Fontys en in de media discussie gevoerd over ons onderwijs. Meer specifiek spitste het debat zich toe op onderwijsvernieuwing en de manier waarop die bij Fontys gerealiseerd wordt. Naar aanleiding van deze discussie verduidelijken we graag nog een keer onze visie op en het doel van ons onderwijs.

Andere vraag 
Werkgevers hebben steeds meer behoefte aan jonge mensen die tijdens hun opleiding ervaring hebben opgedaan in de ‘authentieke’ werksetting én die in staat zijn regie te voeren op hun leren en hun leven. En die hiervoor zelf verantwoordelijkheid nemen. Dit geldt niet alleen voor bedrijven in de techniek en ict, waar de productinnovatie voortraast. Het geldt ook voor het onderwijs, de economie of de gezondheidszorg.

Onze opdracht
Het is onze opdracht om zoveel mogelijk mensen hun talent te laten ontwikkelen zodat ze kunnen bijdragen aan de oplossing voor complexe, urgente maatschappelijke vraagstukken. Bij het uitvoeren van die opdracht speelt ons onderwijs natuurlijk een cruciale rol. Of het nu docenten zijn, onderwijsmanagers, leden van een examencommissie of medezeggenschapsraden, teamleiders, directeuren of bestuurders: iedereen binnen Fontys werkt - vanuit zijn eigen rol - keihard om de kwaliteit van onze opleidingen voor en met onze studenten te optimaliseren. Binnen onze ‘Uitgangspunten voor leren’ hebben instituten en opleidingen de vrijheid om het onderwijs vorm te geven. De onderwijsteams beschikken immers niet alleen over de benodigde inhoudelijke en didactische expertise, maar staan ook in verbinding met ‘hun’ werkveld. Zo doen we dat bij Fontys. 

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Deze vrijheid brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. De collega's in de instituten hebben de belangrijke taak om de kwaliteit en de studeerbaarheid van het onderwijs continu te ontwikkelen en te verbeteren. Dat stuk ligt bij de onderwijsteams; wij als bestuur hebben de verantwoordelijkheid om de doorontwikkeling van het onderwijs te faciliteren. En om erop toe te zien dat we in een continue dialoog leren van en met elkaar en ons onderwijs en onze toetsing blijvend verbeteren. Dát is de kern van onze kwaliteitsbewaking. 

Samen met werkveld
Intern hebben we dus ieder een eigen rol. Maar minstens zo belangrijk zijn onze externe partners. Alle 24 instituten en in totaal 107 opleidingen geven hun onderwijs vorm en inhoud in nauwe en (veelal) structurele samenwerking met werkveldpartners. Dan gaat het over hightech multinationals, middelgrote bedrijven en het mkb, maar ook over maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, opleidingsscholen en overheden. Met al deze partners in het werkveld brengen we de behoefte aan talent en kennis in beeld. Alles om bij te dragen aan de slagkracht en innovatie van de regio's waarvoor wij opleiden en om de grote transities – denk aan energie en klimaat – in goede banen te leiden. Op die manier werken we aan een vitale, inclusieve en duurzame samenleving. 

Lerende organisatie
We zijn een lerende organisatie. Het openstaan voor kritiek - én daarnaar handelen vanzelfsprekend – ligt aan de basis van alles wat we doen. Kritiek houdt ons scherp; het stelt ons in staat om iedere dag weer iets moois neer te zetten. Niet voor niets hebben studenten en werkveldpartners zoveel waardering voor ons onderwijs. 

Fontys-tour
De komende maanden hopen wij als college van bestuur tijdens de Fontys-tour van jullie te horen en te zien wat er goed en niet goed gaat én in alle openheid te bespreken wat we beter kunnen doen. Ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel samen. Zodat we onze maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk uit kunnen (blijven) voeren.

Namens het college van bestuur van Fontys Hogeschool 
Joep Houterman, voorzitter

In English 

Fontys operates at the heart of society is one of the first sentences of our Fontys for Society strategy. It is also the core of our social mission. Why do we do what we do? In Fontys for Society, we say: the world around us is changing rapidly. At the same time, the needs of the work field are also evolving. Over the past few weeks, there has been a debate within Fontys and in the media about our education. More specifically, the debate has focused on educational innovation and how we implement it at Fontys. Following this discussion, we would like to clarify our vision and the purpose of our education.

Different demand 
Employers increasingly need young people who have gained experience in an ‘authentic’ working environment during their training and are able to take charge of their learning and lives. And who can take responsibility for it. This does not just apply to businesses in the engineering and ICT sectors, where product innovation is at an all-time high. It also holds true for healthcare, the economy, and education. 

Our mission
Our mission is to provide as many people as possible the opportunity to develop their skills to help solve complex, pressing societal problems. Our education system plays a crucial role in fulfilling this mission. Everyone at Fontys works exceptionally hard - within their own function - to maximize the quality of our programmes for and with our students, regardless of their position. This includes teachers, education managers, members of an exam committee or participation council, team leaders, directors, and administrators. Within the framework of our ‘Principles of Learning’, institutes and study programmes have the freedom to shape education. After all, the education teams have the necessary substantive and didactic expertise and are also in touch with 'their' professional field. This is how we do it at Fontys.  

Freedom and responsibility
With this freedom comes responsibility. Colleagues in the institutes have the important task of continually enhancing educational quality and accessibility. The teaching teams are in charge of this; it is our job as the Executive Board to facilitate the continuous development of education. And to ensure we are in constant dialogue, learning from one another, and improving our teaching and assessment. That is at the heart of our quality assurance.

Together with the professional field
So, we all have a role to play internally. But our external are at least as important. The 24 institutes and 107 programmes shape their education in close and (often) structural cooperation with partners in the field. These include high-tech multinationals, medium-sized companies and SMEs, social organisations, healthcare institutions, educational institutions, and governments. Together with all these partners in the field, we recognise the need for talent and knowledge to contribute to the strength and innovation of the regions we train for, and to steer the major transitions - think energy and climate - in the right direction.That way, we contribute to the goal of a vital, inclusive, and sustainable society.

Learning organisation
We are a learning organisation. Being open to criticism - and, of course, acting on it - is at the heart of everything we do. Criticism keeps us sharp and inspires us to create beautiful things every day. After all, students and field partners hold our education in such high regard for a reason.

Fontys Tour
The Executive Board looks forward to hearing from you on the Fontys tour over the next few months about what is working and what isn't, as well as discussing how we might improve. Everyone is playing their part while working together so that we can (continue to) fulfil our social mission as well as possible. 

On behalf of the Executive Board of Fontys University of Applied Sciences 
Joep Houterman, Chairman