03
mei
2021
|
13:46
Europe/Amsterdam

Een klein beetje perspectief, update 49

Update C

Met de versoepelingen in de maatschappij wordt ook meer ruimte geboden voor zogenaamde samenkomsten. Dat betekent voor Fontys dat vanaf 1 juni weer fysieke bijeenkomsten op locatie kunnen worden georganiseerd. Tot 1 juni zijn alleen onderwijsactiviteiten en activiteiten in het kader van welzijn op locatie toegestaan. Voor fysieke bijeenkomsten op locatie na 1 juni, geldt dat dit alleen mag in kleine groepen (nooit meer dan 30 personen, verspreid over de dag) en met in achtneming van alle coronamaatregelen (max. aantal per ruimte, anderhalve meter, mondkapjes). De beslisboom Samenkomsten is hierop aangepast zie: https://connect.fontys.nl/fontysbreed/anderhalvemeter.

Oriëntatie-activiteiten
Potentiële studenten geven aan dat -naast afstand en opleiding- sfeer een belangrijke keuzefactor is. In de online kennismaking met Fontys is natuurlijk een indruk gewekt van de sfeer bij Fontys en tegelijk kan dit niet tippen aan de indruk die ontstaat bij een fysiek bezoek aan de school (het gebouw, de medestudenten, thuis voelen). Het voorstel om voor nieuwe studenten rondleidingen per campus of gebouw te organiseren is goed gekeurd. Vanaf 1 juni mogen deze rondleidingen georganiseerd worden. Een rondleiding is een gecontroleerde studiekeuzeactiviteit: potentiële studenten worden in kleine groepen uitgenodigd om naar de campus te komen voor een rondleiding om zodoende de sfeer te proeven, studenten te spreken en een beeld van het gebouw en de campus te krijgen. Daar deze rondleidingen niet onder onderwijsactiviteiten vallen, geldt ook hier het maximaal aantal van 30 personen, verspreid over de dag.

Diploma-uitreikingen
We hebben gezien dat er op heel creatieve manieren invulling is gegeven aan de diploma-uitreikingen. Dat is door studenten erg gewaardeerd. Wanneer je toch een meer traditionele fysieke diploma-bijeenkomst wilt organiseren op locatie na 1 juni, dan kan dit met in achtneming van alle coronamaatregelen (max. aantal per ruimte, anderhalve meter, mondkapjes). Diploma-uitreikingen vallen onder onderwijsactiviteiten. Het maximumaantal van 30 personen geldt hier dus niet. Zoals voor andere samenkomsten geldt ook hier dat het in afstemming met het lct/ de gebouwbeheerder dient plaats te vinden.

Mediatheken
Vanaf 26 april zijn alle mediatheken weer open. Studenten en medewerkers kunnen er terecht voor het uitlenen en terugbrengen van studiemateriaal aansluitend op de ingeroosterde (les)momenten op locatie en voor het reserveren van een plek voor zelfstudie (indien mogelijk in betreffende mediatheek). Openingstijden zijn in veel gevallen aangepast, actuele informatie van de mediatheken is te vinden op de website.

Perspectief nieuwe studiejaar (vanaf september)
Zoals eerder aangekondigd heeft de Rijksoverheid vier scenario’s beschreven om voorbereidingen te kunnen treffen voor het nieuwe studiejaar. Een van deze scenario’s is betiteld als het meest waarschijnlijke scenario, het zogenaamde basisscenario. Instituten en diensten starten de voorbereidingen en maken op basis hiervan de roosters en maken zoveel mogelijk gebruik van de geboden ruimte om studenten een zo normaal mogelijke start te geven.

Introductie
Ook de introductieperiode komt voor in de scenario’s van de Rijksoverheid. In het kort komt het erop neer dat de plannen voor introductieactiviteiten moeten worden voorgelegd aan de Veiligheidsregio’s. In de plannen voor onze Purple Introductieweek is rekening gehouden met verschillende scenario’s. Samen met team Purple wordt een Plan van Aanpak opgesteld om richting de veiligheidsregio’s de te nemen maatregelen te concretiseren en de introductie door te kunnen laten gaan.