Rollen (andere mogelijkheden)

Andere mogelijke rollen zijn o.a.:

 • Aanmelder praktijkopdrachten
 • Accreditatie panellid: externe relatie die lid is van het accreditatie panel. Expertisegebied van externe relatie is vakinhoudelijke kennis, toetsing of onderwijs.
 • (Bestuurs)leden beroeps: Externe relatie die lid is van een beroepsvereniging
 • Deelnemer in innovatieve projecten
 • Externe convenant partners: Externe relatie van een partner waar een opleiding afspraken mee heeft gemaakt over onderzoek dat wordt gedaan en/of studenten die praktijkervaring opdoen.
 • Externe docenten: Externe docent die kan worden ingehuurd voor onderwijs van Fontys.
 • Externe examinator: Externe relatie die gecertificeerd is om te examineren.
 • Externe flexroosteraar: Externe relatie die flexibel kan worden ingehuurd om te roosteren bij Fontys.
 • Externe locatie eigenaar: Eigenaar van een externe locatie waarbij ruimten kunnen worden gehuurd.
 • Externe relaties lid van authentieke werkplaats: externe relatie die betrokken bij een authentieke werkplaats.
 • Externe toetscommissie: Extern lid van een toetscommissie.
 • Externe inhuur: Externe relatie die kan worden ingehuurd als projectleider, consultant of adviseur.
 • Facilitaire inkoop: Externe relatie waarbij facilitair ingekocht wordt.
 • Gecommiteerde: Iemand die betrokken is bij examinering van een student. Bv bij kunsten experts die voorstellen van een student beoordelen, zonder te zijn aangewezen als examinator.
 • Kennispartner tbv Onderzoek: Externe relatie die deel uitmaakt van een kennisorganisatie voor onderzoek (bv hbo of universiteit).
 • Leveranciers van zelf aangeschafte IT middelen: Externe relatie waarbij IT middelen rechtstreeks worden aangeschaft.
 • Lid kenniskring lectoraat: externe die bijdraagt aan het lectoraat en samenwerken met docent-onderzoekers aan concrete onderzoeksvragen uit de beroepspraktijk.
 • Lid landelijk overleg: lid van een landelijk overleg over een bepaalde opleiding. Aandachtspunt betreffende relatie is curriculum ontwikkeling of onderwijs algemeen.
 • Lid Raad van Advies: lid strategische adviesraad. De Raad van Advies bestaat uit een aantal experts die werkzaam zijn in het werkveld van een opleiding. De Raad van Advies adviseert over onderwerpen op strategisch niveau en heeft daarbij de taak om het strategische beleid te bevorderen, alsmede het monitoren van de kwaliteit hiervan.
 • Lid SIC (Sociaal Innovatiecentrum): externe relatie van een sic die fysiek gesitueerd is in de beroepspraktijk. Binnen deze authentieke omgevingen leren en werken professionals en studenten nauw samen, zodat alle partijen, de omgeving en de dienstverlening zich voortdurend blijven ontwikkelen.
 • Lid-werkveld commissie: lid van een commissie met leden die werken in het beroepenveld van de opleiding en dus inzicht hebben in de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.
 • Onderzoekdeelnemer/respondent: Externe relatie die deelneemt aan een onderzoek bv als respondent.
 • Relatie Zakelijke dienstverlening
 • Opdrachtgever voor ZD: Externe relatie die opdracht geeft voor Zakelijke Dienstverlening.
 • Public Affairs Partner
 • Praktijkbegeleider: Externe relatie die nu een stage begeleidt bij een of meerdere opleidingen.
 • Partner in Onderwijs: Externe relatie die beschikbaar is voor een bijdrage aan het onderwijs van Fontys.
 • Samenwerkingspartner: Externe relatie die deel uitmaakt van een kennisplatform waar Fontys bij is betrokken.
 • Sollicitant: Externe relatie die heeft gesolliciteerd bij Fontys en is aangenomen maar nog niet bij Fontys werkt.
 • Stuurgroeplid opleidingsschool: Externe relatie die lid is van de stuurgroep uit een opleidingsschool. (domein educatie)
 • Surveillanten: Externe relatie die inzetbaar is als surveillant bij toetsen en/of tentamens.
 • Studentenhuisvesting: Externe relatie waarbij studenten kunnen worden gehuisvest
 • Uitgever: Externe relatie die publicaties uitgeeft.
 • Werkveldpartner t.b.v. Onderzoek: Externe relatie bij een partner waarbij Fontys onderzoek doet.