Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat idealiter uit 6 tot 8 experts die werkzaam zijn in, of nauw betrokken zijn bij, het werkveld van Fontys Sport en Bewegen. De Raad van Advies kent een brede samenstelling met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, onderzoek & innovatie en het werkveld.

De Raad van Advies adviseert over onderwerpen op strategisch niveau en heeft daarbij de taak om het strategische beleid te bevorderen, alsmede het monitoren van de kwaliteit hiervan. Dit alles in het licht van relevante (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek gericht op een gezonde en actieve leefstijl die leidt tot een leven lang bewegen.

Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over:

 • De profilering van de opleidingen;
 • Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek;
 • Ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen;
 • Het toekomstige beroepenveld van de afgestudeerden van Fontys Sport en Bewegen (op strategisch niveau);
 • De manier waarop de opleidingen daarop aansluiten;
 • De organisatie van het instituut.

Werkwijze Raad van Advies

 • De RvA vergadert drie keer per jaar.
 • De RvA heeft een voorzitter die uit hun midden gekozen is.
 • Lidmaatschap betreft een rol op persoonlijke titel en wordt vastgesteld door de directeur van het instituut.
 • Lidmaatschap is onbezoldigd en kent een duur van 3 jaar.
 • Lidmaatschap kan, na evaluatie en in onderling overleg, eenmalig met 3 jaar verlengd worden.
 • Fontys Sport en Bewegen hanteert een rooster van aftreden bij, dat dusdanig is dat niet alle leden gelijktijdig aftreden.