Vakwerkplan Voorbeeld College

Vakwerkplan LO

Sfeerafbeelding Fontys


Voorwoord

Voor u ligt het vakwerkplan lichamelijke opvoeding havo van het Voorbeeld-college. Deze is tot stand gekomen door samenwerking van de leden van de vaksectie LO. Een vakwerkplan is een bundeling van afspraken van de vaksectie over hoe het vak Lichamelijke Opvoeding op onze school is ingevuld. Elke school zal zijn vakwerkplan dan ook voor hun eigen situatie maken, omdat het moet passen bij de eigen doelgroep en de gekozen onderwijsvisie van de school. Bij de totstandkoming van dit vakwerkplan was het ontwikkelingsgericht werken steeds een belangrijk uitgangspunt. Onder ontwikkeling verstaan wij de individuele groei van een leerling waarbij hij of zij op een passende manier invulling kan geven aan zijn eigen leerroute en hierin zoveel mogelijk zijn eigen stappen volgt. De leerling en zijn of haar mogelijkheden staat hierin centraal. De docent helpt, ondersteunt en zorgt zoveel mogelijk voor een passend aanbod.

Het vakwerkplan biedt naast houvast en steun, ook een startpunt voor onze verantwoording aan de directie, inspectie, ouders en leerlingen. In het vakwerkplan zijn onder andere leerlijnen, planningen, lesvoorbereidingen en beoordelingen opgenomen die docenten gebruiken in hun lessen.

Wij hopen dat dit vakwerkplan duidelijkheid en inzicht biedt over wie wij zijn en waar wij voor staan. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons altijd vinden op school.

De vaksectie.

INHOUDSOPGAVE!!

Hoofdstuk 1: Voorstellen vaksectie Voorbeeld-college

Foto

Naam:                         Afkorting:

Rol binnen vakgroep:


Vooropleiding:


Werkervaring/stage ervaring:

Visie in één zin:

Kwaliteiten op sport/beweeggebied:

Kwaliteiten op eigenschappen:

Cursussen en/of expertise :

Even voorstellen :

Hoofdstuk 2: Missie visie en uitgangspunten

Missie en Visie

Op het Voorbeeld-college staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal. Deze kernwaarde vormt samen met verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onderwijs op maat de rode draad voor het onderwijs. De ontwikkelingsfases waarin de leerlingen zich bevinden vormen het uitgangspunt van ons onderwijs: Onderwijs op maat.

Zo komt bij leerlingen tussen de 12 en 15 jaar vooral het zoeken naar het eigen ik naar voren. Er zijn voldoende keuze mogelijkheden waardoor leerlingen zichzelf kunnen ontdekken. De leerlingen tussen 15 en 18 jaar worden vooral opgeleid om zelfverantwoordelijk en zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Iedere leerling wordt gezien als een individu, die met de juiste begeleiding zichzelf kan ontwikkelen. Wij, als school, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en de aandacht voor de persoon: Persoonsvorming.

De lessen bestaan niet alleen uit lessen in de klas, maar ook erbuiten. Leerlingen richten het onderwijs voor een deel zelf in, zodat ze op eigen niveau en tempo kunnen werken. Docenten hebben vooral een begeleidende rol, waarbij vertrouwen in het kind voorop staat. Hierdoor kunnen leerlingen in een veilige en vertrouwde omgeving leren. Dit betekent dat er bij de begeleiding van onze school niet alleen aandacht wordt besteed aan de cognitieve ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en de culturele ontwikkeling. Hierbij worden vaardigheden en eigenschappen ontwikkeld die nuttig zijn in de huidige maatschappij en vervolgopleidingen. Kernwaarden zijn zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid, zelfwaardering en samenwerking. Door bijvoorbeeld elke periode een projectweek te plannen, willen we leerlingen kennis laten maken met verschillende activiteiten en culturen. Je kunt hierbij denken aan buitenlandreizen, maar ook aan samenwerkingen met asielzoekerscentra. Verder wordt bij het Voorbeeld-college steeds geprobeerd om school en omgeving dichter bij elkaar te brengen. Een voorbeeld hierin is de samenwerking met sportverenigingen binnen onze sport-stroom.

Het Voorbeeld-college heeft als doel leerlingen voor te bereiden op hun eigen toekomst. School betekent meer dan alleen maar leren. Leerlingen komen er op een plezierige manier achter hoe om te gaan met normen en waarden binnen onze maatschappij: Maatschappelijke voorbereiding

Het Voorbeeld-College; het College waar je jezelf mag ontwikkelen

De uitgangspunten voor ontwikkeling zijn:


- Onderwijs op maat
- Persoonsvorming
- Maatschappelijke voorbereiding

Hoofdstuk 3 Vak-visie

Een belangrijk vertrekpunt binnen de lessen lichamelijke opvoeding op het Voorbeeld-college is het principe van de ‘zelfrealisatie’. Dit gebeurt onder andere door onderwijs op maat aan te bieden. De lessen worden ingericht door de docent, maar de leerlingen geven hier zelf betekenis aan. Zij werken op verschillende niveau’s. De basis van waaruit gewerkt wordt, is altijd het individuele kennen en kunnen van het kind. Denk bij onderwijs op maat ook aan een emotioneel veilige leer -en werkomgeving, waarbij leerlingen zichzelf durven te ontwikkelen en elkaar om hulp durven te vragen. Dankzij onderwijs op maat hebben de leerlingen meer succesbeleving, soms individueel, soms gezamenlijk. Succesbeleving staat veelal gelijk aan plezier en dit zorgt weer voor intrinsieke motivatie. De kans wordt dan groot dat leerlingen een blijvende gezonde en actieve levensstijl ontwikkelen.

Centraal staat bij ons allemaal leerlingen vanuit een pedagogisch perspectief bekwaam maken voor een blijvende, perspectiefrijke, zelfstandige en verantwoorde deelname aan de beweegcultuur (Brouwer, Aldershof , Bax, van Berkel, van Dokkum, Mulder & Nienhuis, 2011).


Inhoud

Om leerlingen bekwaam te maken voor een blijvende en perspectiefrijke deelname aan de beweegcultuur, is het van belang dat zij kennismaken met verschillende sporten (Brouwer et al., 2011). Aangeboden domeinen: spel, atletiek, bewegen en muziek, turnen, zelfverdediging, klimmen en zwemmen..

Leerlingen krijgen niet alleen les in de meer klassieke sporten, maar ook in meer vernieuwende of (nog) niet standaard sporten. Denk hierbij aan lacrosse, freerunnen of sportklimmen. De lessen worden niet alleen gegeven door de docent LO, maar er wordt op het Voorbeeld college ook veel gebruik gemaakt van externe experts en beweegprofessionals.

Verder vinden wij het ook belangrijk dat er een vertaalslag gemaakt kan worden van de gymles, naar de ‘echte’ sport. Ook hiermee dienen leerlingen kennis te maken, in de hoop dat hier vandaan een blijvende deelname aan de sport- en beweegcultuur ontstaat. De leerlingen krijgen een periode waarin ze naar een doel toe werken. Dit doel hebben ze zelf bepaald. Door middel van een aanbod op hun eigen niveau, kunnen zij een beginsituatie voor zichzelf kiezen en vanuit deze situatie aan de slag gaan.

Beoordelen uitgangspunten

Bij het beoordelen en volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen op het Voorbeeld-College willen wij aandacht besteden aan?
Zie opdrachten in hoofdstuk 8. Daar kun je een samenvatting plaatsen.

Didactische werkvorm

Als leerlingen op eigen niveau mogen werken, moet er de mogelijkheid zijn om elke oefening daadwerkelijk ook op elk niveau te oefenen. De lessen zelf worden dan vaak een vrij oefenlandschap, waarbij de leerlingen zichzelf kunnen inschalen. De leraar heeft een begeleidende rol. Hij/zij houdt de overall veiligheid in het oog, introduceert nieuwe oefeningen en geeft de leerlingen tips en tops. Vaak gaat de docent in gesprek met de leerling over de volgende stap die een leerling zou kunnen maken: ‘ Wat wil jij zelf nu nog leren? En wat heb je daar voor nodig?’

Hoofdstuk 4 Organisatorische randvoorwaarden

De leerlingen

Het Voorbeeld-college ligt in het multiculturele centrum van Eindhoven. Hierdoor komen leerlingen van verschillende herkomst, geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen samen in het schoolgebouw. Als school gaan wij ervan uit dat dit voornamelijk kansen oplevert. We kunnen immers veel van elkaar leren. Op school wordt er, rekening gehouden met ieders geloofs- en levensbeschouwing. Om ons als vaksectie voldoende toegerust te voelen om op een vruchtbare manier met deze multiculturele diversiteit om te gaan, vinden wij het belangrijk dat de volgende schoolthema’s terugkomen binnen onze lessen:

 1. Beleid gericht op gezamenlijke waarden en normen, en hoe deze in het curriculum lichamelijke opvoeding (LO) tot uiting komen.
 2. Leerlingen medeverantwoordelijk maken voor de leefbaarheid binnen de lessen.
 3. Beleid gericht op de omgeving van de school. Met betrekking tot LO betekent dit het onderhouden van oudercontacten, (extra) oog voor leerling-zorg & cultuur en sport.
 4. Waar mogelijk het school-breed taalbeleid gericht op achterstandbestrijding ondersteunen.

De Leraar

Voor de leraar betekent dit dat hij/zij continu de uitdaging aangaat om de culturele diversiteit in te zetten in de lessen.. maar ook juist onbelangrijk maakt wanneer het niet relevant is. Concreet betekent dit:

 1. Verschillende vormen van differentiatie m.b.t. de behoefte van leerlingen aan invloed en nabijheid.
 2. Voorkomen van stereotypering.
 3. Aangaan van moeilijke gesprekken.

Accommodatie

Het Voorbeeld College heeft 1500 leerlingen. Om het aantal lessen L.O. te kunnen realiseren beschikken wij over 4 gymzalen in de school. Dit zijn multifunctionele gymzalen, want er is de mogelijkheid om twee grote zalen van te maken. Voor het welzijn van de docenten en leerlingen zijn de wanden van de gymzalen geluiddempend. Verder beschikken de zalen over verschillende technologieën en mogelijkheden:

 • · Klimmuur
 • · Geluidsinstallatie
 • · Tv-schermen in de wand
 • · Camera’s in de muur
 • · Verschillende sportvelden d.m.v. lijnen (Volleybal, badminton, tennis, basketbal, handbal, voetbal)
 • ·  Per gymzaal twee baskets
 • ·  Tribune
 • ·  Multifunctionele ophangsystemen (ringzwaaien, trapeze , touwladder etc.)

Naast de accommodatie op school beschikken wij over een extern sportcomplex tegenover de school. Deze kunnen wij op aanvraag huren van de gemeente.

Verder is de buitenlocatie de voetbalvereniging naast de school. De school heeft toestemming om gebruik te maken van deze accommodatie onder de schooltijden. Daarnaast staat de school in een bosrijke omgeving die zich leent voor buitenschoolse activiteiten.

Materiaal

Onze bergingen beschikken over de materialen die de basisopstelling voorschrijft. Zie bijlage 1 voor de verdeling.

Duur van de lessen

De lessen op het Voorbeeld College duren 60 minuten. In dit tijdsbestek hebben de leerlingen en de docenten voldoende tijd om eerst uitleg te krijgen of te geven en later zelfstandig te gaan werken. In de tijd dat sommigen zelfstandig werken, kunnen anderen samenwerken of specifieke/extra instructie krijgen. Een lesuur als dit zorgt er ook voor dat leerlingen niet te lang met hetzelfde bezig zijn en hierdoor hun motivatie verliezen.

De gymlessen worden standaard geroosterd als een blokuur. Dit in verband het intensiveren en vergroten van de totale beweegtijd.

Verdelingen van de lessen

De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde volgen de kinderen drie keer in de week. Andere vakken, alsmede keuzevakken, volgen zij één of twee keer in de week. De leerlingen volgen deze lessen met anderen die op hetzelfde cognitieve niveau zitten. Elke dag hebben de leerlingen een keuzewerktijd uur. Tijdens dit uur kunnen de leerlingen zich aansluiten bij een bijles, begeleid werken aan een bepaald vak of zelfstandig werken. Iedere vrijdag wordt er een blokuur sportklas aangeboden. Tijdens dit uur kunnen leerlingen die talent hebben voor sport of het gewoon erg leuk vinden, een stapje verder gaan wat betreft de activiteiten. Ook zullen zij zo nu en dan naar een externe sportlocatie gaan om hun sportieve horizon te verbreden. Deze klassen bestaan uit leerlingen van alle afdelingen.

Verdeling ochtend/middag

In de ochtend en op maandag- , woensdag- en vrijdagmiddag volgen de kinderen voornamelijk de basisvakken en lichamelijke opvoeding. Op dinsdag- en donderdagmiddag hebben de kinderen een verdiepingsmiddag. Tijdens deze middagen kunnen zij zich inschrijven voor cursussen, workshops en activiteiten. Denk hierbij aan een cursus werken met Excel, boekhouden, lesgeven, koken etc. Dit zodat de leerlingen een zo breed mogelijk scala aan kennis hebben, wat ze kunnen toepassen op vervolgopleidingen en het dagelijks leven. Daarbij kunnen de leerlingen op vrijdagmiddag kiezen voor de sportklas.

Voorbereiding op de vooropleiding; toetsweken

Op het Voorbeeld College staat het voorbereiden van jongvolwassenen op de toekomst voorop in onze lesdoelen. Zoals al eerder genoemd krijgen leerlingen volop de kans om zelf te ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar ze misschien zelf wel hun beroep van willen maken. Dit aanbod staat garant voor een brede kennis over de maatschappij en de toekomst van elk individueel kind. In de toekomst van de meeste middelbare scholieren staat natuurlijk een vervolgopleiding centraal. Omdat er op elke vervolgopleiding gebruik wordt gemaakt van examen- of tentamenweken, werken we op het Evolve College met toets weken. Hierdoor zijn de leerlingen gewend aan momenten waarbij planmatig werken en veelvuldig in korte tijd presteren onder druk centraal staan.

In het eerste leerjaar hebben de leerlingen alleen aan het einde van het tweede semester een toets week. In leerjaar twee en drie is dit aan het einde van elk semester. Vanaf de bovenbouw zullen de leerlingen elke periode een toets week hebben. Leerlingen die eindexamen doen, volgen het curriculum wat wettelijk bepaald is. Zij hebben drie keer schoolexamens en in mei/juni staan voor hen de eindexamens gepland. Wanneer er voor een leerjaar een toets week gepland staat, zal deze gelijk lopen met de toets week van de andere leerjaren.

Activiteitenweken

Bij een brede oriëntatie hoort natuurlijk ook kennis van de wereld en kennis van de veranderende maatschappij. Tijdens elke activiteiten week staat er een thema centraal, waar elk leerjaar zich met een aparte opdracht in gaat verdiepen. Dankzij samenwerkingsverbanden met buitenlandse scholen en bedrijven, kunnen leerlingen zich tijdens de werkweken wereldwijd gaan oriënteren. De activiteitenweken vinden telkens plaats na de elke periode.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader is vastgesteld vanuit de richtlijnen vanuit de regering. Omdat dit vast staat is dit opgenomen in bijlage 2.

Bijdragen aan kerndoelen Bewegingsonderwijs onderbouw VO

Bewegen verbeteren

De leerlingen moeten zich uit een breed scala aan bewegingsactiviteiten een zeker bewegingsrepertoire eigen maken. Het gaat daarbij met name om het op verschillende manieren leren hanteren van de grondbeginselen, zodat ze voldoende basis hebben om die elders uit te kunnen bouwen. Er is aandacht voor de bekende activiteitengebieden spelen, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging, maar ook voor zwemmen. Daarnaast is er ruimte voor een aantal voorbeelden van nieuwere of extra activiteiten, zoals kanoën, schaatsen of golf. Uitgangspunt is steeds, dat leerlingen leren bewegend rekening te houden met de anderen en dat kennis en inzicht als noodzakelijke voorwaarden worden meegenomen.

Bewegen regelen

De leerlingen moeten zich ook oriënteren op een aantal regelende aspecten. We onderscheiden in dit basisdocument: inrichten, hulpverlenen, coachen/begeleiden, scheidsrechteren/jureren, organiseren en ontwerpen.

Gezond bewegen

De leerlingen moeten leren veilig te bewegen en plezier te hebben aan het zich inspannen bij bewegen. Ze moeten ook leren hoe ze door bewegen fitter kunnen worden. Gezond bewegen stimuleert ook de kennis over een gezonde en actieve levensstijl die wij de leerlingen willen meegeven.  

Bewegen beleven

Bewegen beleven is een doelstelling van een wat andere orde. De leerlingen moeten betrokken raken bij de lessen en gericht raken op hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Beleving van de lessen is een  voorwaarde om te komen tot leren en ontwikkelen. Een juiste wijze van omgaan met elkaar en met regels en materialen maakt daar deel van uit. Het uiteindelijke doel van bewegingsonderwijs is dat het bewegen gaat leven bij de leerlingen. Het moet ze raken zodat ze graag willen bewegen, zich er in willen ontwikkelen en nieuwsgierig worden naar hun verdere mogelijkheden en perspectieven na de schoolperiode. Wanneer leerlingen bewegen koppelen aan plezier en hierdoor beter gemotiveerd raken, is de kans op een blijvende actieve en gezonde leefstijl groter.

Uren tabel

Contacttijd per week Klas. Lessen van 50 minuten
Havo 1 4
Havo 2 4
Havo 3 2
Havo 4 2
Havo 5 1
Totaal 13

Tabel: gebaseerd op studielas naar contacttijd. (Brouwer, Mossel & Houthof, 2007)

In bovenstaande tabel staat beschreven hoe de uren LO verdeeld zijn, gedurende alle jaren van de opleiding. Havo vijf zal het tweede halfjaar geen lessen LO volgen, omdat zij in die periode sportoriëntatie hebben.

Hoofdstuk 6 krachtige leeromgeving

Regels en routines

Richtlijnen binnen de les LO

Algemeen:
- Voor de les LO gelden de normale schoolregels
- Leerlingen kleden zich om in de aangewezen kleedruimtes.
- LO op buiten locatie: Docent geeft aan eigen klas de verzamelplaats aan.
- De sectie LO is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van waardevolle spullen. Leerlingen zorgen zelf voor het opbergen in hun eigen kluisje.

Veiligheid:
* Vanzelfsprekend dragen leerlingen tijdens de les LO Sportkleding. Hieronder staan de richtlijnen met betrekking tot de sportkleding beschreven:
- Leerlingen dragen allemaal het sportshirt wat op school te koop is. Broek is naar eigen keuze zolang deze donker van kleur is.
- Religieuze kleding is toegestaan indien veilig
- Iedere leerling draagt binnen sportschoenen tijdens de les. (Geen afgevende zwarte zolen)
- Als de leerling de sportkleding vergeet neemt de leerling in eigen kleding deel aan de les.
- Is de leerling voor de 2e keer zijn kleren vergeten binnen één periode dan komt de leerling een uur LO terug tijden de KWT uren.
- Tijdens de buitenlessen mogen de leerlingen een trui of vest meenemen.
- Alle sieraden e.d. moeten tijden te les LO uit of af
- Een leerling met lang haar dient dit naar achteren vast te binden in een staart of vlecht.

Blessure:
- Als een leerling niet kan deelnemen door een blessure wordt dit voor de les aangegeven bij de docent. De leerling levert als bewijslast een brief van ouder of verzorger in.
- De leerling dient aanwezig te zijn in de les ook al kan hij/zij niet deelnemen.
- In geval  van een langdurige blessure dient een schriftelijke verklaring te worden ingeleverd bij de desbetreffende teamleider. In overleg met teamleider, docent, ouders en de leerling wordt afgesproken in welke mate de leerling zal deelnemen aan de les.

Gedragsrichtlijnen binnen de les LO

Om de lessen voor iedere leerling aangenaam te maken zijn er enkele richtlijnen opgesteld voor de les LO:
- De leerlingen gebruikten tijdens de les correct Nederland taalgebruik. Hierbij wordt schelden en ongepaste opmerkingen niet goed geaccepteerd.
- Er wordt niet gediscrimineerd.
- De leerlingen tonen ten allen tijden respect voor de docent, de medeleerling en het materiaal.
- Leerlingen helpen elkaar waar nodig. Fairplay en sportiviteit staan centraal.
- De les is afgelopen wanneer de docent dit aangeeft. De leerlingen helpen mee met het opruimen van het materiaal en het netjes achterlaten van de zaal.

Zorgstructuur & passend onderwijs

Zoals al eerder aangegeven, wordt er bij de gymles gewerkt vanuit het idee van doorlopende leerlijn; onderwijs op maat. Omdat leerlingen zelf een niveau kunnen kiezen binnen deze leerlijn, is er voor elke leerling wat wils. Een minder vaardige leerling kan zich focussen op zijn eigen niveau. Ook kan deze leerling zich focussen op een regulerende taak als coach, scheidsrechter of hulpverlener. Een zeer vaardige leerling kan zich evengoed nog ontwikkelen binnen zijn aanbod op maat, en daarbij eventueel nog een regulerende taak op zich nemen.
Daarnaast is het voor de zeer vaardige leerlingen mogelijk om zich aan te melden voor een sportklas. Vanaf de bovenbouw is het mogelijk om het vak BSM te kiezen. In zowel de sportklas als in de BSM klas, wordt er meer van het niveau van de leerlingen verwacht. Ook zullen de leerlingen tijdens deze lessen kennis maken met vernieuwende en verdiepende aspecten van sport. Denk hierbij aan een clinic freerunnen, of het organiseren van een sportevenement. Leerlingen waarbij het beginnende niveau van de pistes niet haalbaar blijkt, kijken samen met hun eigen gymdocent naar een passende oplossing. Voor leerlingen in de onderbouw is een motorische remedial teacher aanwezig, die het bewegingsniveau van de leerling duidelijk in kaart kan brengen. De remedial teacher heeft ook de middelen om met de betreffende leerling interventies te houden, die ertoe leiden dat het beweegniveau van de leerling zal stijgen.

Hoofdstuk 7 planning


Dit hoofdstuk is niet opgenomen i.v.m. doel van deze opdracht.

Hoofdstuk 8 toetsing

Beschrijf hier uitgebreid:
 • Uitgangspunten m.b.t. het beoordelen/volgen van jullie leerlingen binnen de lessen LO op het Voorbeeld College.
 • Relatie tussen jullie toetsing en de kerndoelen van het Bewegingsonderwijs in onderbouw VO.
 • Relatie tussen jullie toetsing en de onderwijsuitgangspunten van het Voorbeeld College.
 • De totstandkoming van jullie totale rapportcijfer per periode en per jaar... of als jullie besluiten om niet met een rapportcijfer te werken... Wat komt er dan wel op het rapport te staan?
 • Twee voorbeelden van een toets situatie in de brugklas.

Hoofdstuk 9 uitgewerkte leerlijnen

Deze zijn niet opgenomen i.v.m. doel van deze opdracht

Hoofdstuk 10 Literatuurlijst

Niet opgenomen i.v.m. doel van deze opdracht

Hoofdstuk 11

Bijlagen

Deze zijn niet toegevoegd i.v.m. het doel van deze opdracht.