Sprint naar content

Control

Control

De controllers van Fontys hebben een zelfstandige, onafhankelijke functie. Zo kunnen zij adviseren en signaleren zonder functionele belemmeringen. De afdeling Control kan ongevraagd advies uitbrengen over zaken die binnen haar reikwijdte vallen.

Sfeerafbeelding Fontys

Control heeft de navolgende taken:

  • Het meetbaar maken van inhoudelijke doelen en taken binnen de organisatie.
  • Het opstellen van richtinggevende adviezen voor de ontwikkeling van het strategische beleid.
  • Het ontwikkelen en sturen van de processen in het kader van de planning- en controlcyclus, en het beoordelen van de inrichting en uitvoering daarvan.
  • Het adviseren van het College van Bestuur en management over de kwaliteit van bedrijfsprocessen en beheersingsmaatregelen.
  • Het signaleren van financiële risico’s en bedrijfsrisico’s.
  • Het opstellen van een financiële meerjarenraming en analyses op alle resultaatgebieden.
  • Analyse van en rapportage over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van middelen, inclusief de organisatie hiervan.

Deze taken zijn zowel op centraal (bij concerncontrol) als op decentraal niveau (bij domeincontrollers) belegd. Op centraal niveau ligt het accent op de beleidsmatige ondersteuning van het College van Bestuur en de voorschrijvende en toetsende rol in het kader van planning & control. Op decentraal niveau ligt het accent op de rol van sparringpartner voor het management.

Concerncontrol

Controller Innovatie, programma's, projecten en Centers of Expertise

Liesbeth van Buuren

Operational Auditor

Steffie van Drunen

Domeincontrollers