Opleiden in meertalige contexten op de pabo

In de ontwikkeling van taal-/denkvaardigheid en lees-/denkvaardigheid houdt FHKE rekening met de meertalige context van zowel studenten als leerlingen.


Meertaligheid wordt gezien als een gegeven:

  • We hebben een positieve houding ten aanzien van andere talen dan het Nederlands, zowel vreemde talen als moedertalen.
  • Ontwikkeling van de Nederlandse taal- en leesvaardigheid van 3F naar 4F staat voorop, maar het beheersen en gebruiken van andere talen wordt gezien als een toegevoegde waarde en als didactisch kapitaal.


In de begeleiding van studenten houden we rekening met specifieke behoeften van studenten voor wie het Nederlands een 2e, 3e, of andere taal is. Het leren beheersen van de cognitief abstracte taal die nodig is om over het vak te communiceren is ook voor hen belangrijk. Via interactie ontwikkelen ook zij de professionele taalvaardigheid die nodig is binnen ons vak. Met interactie bedoelen we een rijk en gevarieerd aanbod, ruimte om in gesprek te gaan over dat aanbod om zo grip te krijgen op belangrijke vakconcepten en de relatie tussen die concepten, feedback op het gebruik en de toepassing van die concepten.

Eerder verworven kennis en taalvaardigheid kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het verwerven van kennis en vaardigheden. FHKE staat open voor het gebruik van de thuistaal om tot kennis te komen en het Nederlands op 4F-niveau te leren beheersen.

De keuze voor rijke teksten weerspiegelt de diversiteit en meertaligheid van de samenleving. Teksten vormen niet alleen een spiegel, maar ook een venster op de wereld, evenals schuifdeuren naar werelden en culturen die studenten nog niet kennen.

Binnen het curriculum bieden we alle studenten een basisaanbod op het gebied van meertaligheid, NT2 en de rol van de T1 en leggen we een duidelijke relatie tussen de ontwikkeling van kennis en schoolse taalvaardigheid enerzijds en onderwijskansen anderzijds.

Meer weten?

Opleiden in meertalige contexten samen met het werkveld

FHKE-minor 'Leerkracht in een cultureel diverse klas'


In het derde jaar van de opleiding biedt FHKE studenten de mogelijkheid om de minor ‘Leerkracht in een cultureel diverse klas te volgen. Gedurende het tweede semester van het studiejaar lopen derdejaars studenten twee dagen per week stage op een school waar sprake is van culturele en talige diversiteit (van taalschool en AZC-school tot internationale scholen en reguliere scholen met een grote mate van diversiteit) en verdiepen ze zich in belangrijke kernconcepten zoals:

  • achtergronden van leerlingen en cultuur en cultuurbegrip,
  • meertaligheid, Nederlands als tweede taal (NT2) en de rol van de eigen taal (T1)
  • culturele hulpbronnen en onderwijskansen
  • interculturele communicatie en wereldburgerschap
Vanaf 2023-2024: Professionele werkplaatsen Intercultureel leren in de regio Brainport

Parallel aan de minor zullen er in de regio Brainport vanaf studiejaar 2023-2024 professionele werkplaatsen worden ingericht waarbinnen minorstudenten, werkplekbegeleiders, opleiders en andere geïnteresseerden zich verder zullen gaan verdiepen in bovenstaande kernconcepten en kleinschalig praktijkgericht onderzoek zullen uitvoeren, aan de hand van schoolontwikkelingsvragen. FHKE werkt hierin samen met Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en TRION-opleidingsscholen (Eindhoven).


Voorafgaand aan de werkplaatsen vinden er drie bijeenkomsten plaats, gericht op het verwerven van basiskennis die nodig is om te kunnen deelnemen aan de werkplaatsen. Deze bijeenkomsten staan open voor alle geïnteresseerde studenten, docenten en opleiders die basiskennis willen opdoen over cultureel responsief lesgeven, meertaligheid in het onderwijs en het onderwijzen van het Nederlands als tweede taal.

Bekijk hieronder de flyer met informatie over de drie basisbijeenkomsten en kom meer te weten over onze NT2 opleiding.

FHKE maakt samen met FLOT deel uit van het SPRONG-consortium Inclusief onderwijs in meertalige contexten.

Lees er hier meer over.