Sprint naar content

Control & audit

Control

De controllers van Fontys hebben een zelfstandige, onafhankelijke functie. Zo kunnen zij adviseren en signaleren zonder functionele belemmeringen. De afdeling Control kan ongevraagd advies uitbrengen over zaken die binnen haar reikwijdte vallen.

Sfeerafbeelding Fontys

De kernopdracht van control is het duurzaam positief beïnvloeden van organisatieprestaties. Dat doen we door het college van bestuur en management te ondersteunen bij de formulering van de strategie en bijbehorende organisatorische inrichting, en bij het prestatie-, kwaliteits- en risicomanagement. De toegevoegde waarde van ons werk is zichtbaar en merkbaar via een impactvolle bijdrage aan wendbaarheid, transparantie en doelgerichtheid in de dagelijkse praktijk.

Hoe werken wij?
We werken vanuit de visie dat onze aanpak krachtiger en toekomstgerichter wordt als we in samenhang werken aan het vergroten van inzicht en het realiseren van beweging. Dit vraagt een gelijktijdige focus op ‘basis op orde’ en ‘innovatie’ en een optimale balans tussen hard en soft controls. Op die manier ondersteunen we bestuur en management om integrale afwegingen te maken: wat is goed voor de stakeholders en de organisatie, rekening houdend met heden, verleden en toekomst?

Onze kernwaarden zijn objectiviteit, contextsensitiviteit, transparantie, vertrouwelijkheid en verbinding.

De kerntaken van control zijn:
•het voeren van regie op de instellingsbrede planning & control-cyclus;
•het adviseren over de ontwikkeling van het strategische beleid, de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de interne beheersing;
•het opstellen van en adviseren over het financiële beleid en de daarvan afgeleide financiële kaders, meerjarenprognoses en het financiële planningsproces op instellingsniveau;
•het signaleren van kansen, financiële risico’s en afbreukrisico’s die doelrealisatie belemmeren;
•verzorgen van objectieve analyses op de periodieke en ad-hoc managementrapportages en adviseren over business cases, beleidsvoorstellen, subsidieprojecten en investeringen;
•het inzichtelijk maken van de performance van de Fontys-organisatie en de doelmatige en rechtmatige inzet van middelen, en het evalueren van de mate waarin we onze strategische doelen realiseren.

De taken zijn zowel op centraal (bij concerncontrol) als op decentraal niveau (bij domeincontrollers) belegd. Op centraal niveau ligt het accent op de beleidsmatige ondersteuning van het college van bestuur en de regisserende rol in de planning & control-cyclus. Op decentraal niveau ligt het accent op de rol van strategische partner voor directie en management van onze organisatieonderdelen.

Wie zijn wij?
Concerncontrol:
Gonny van Limpt, concerncontroller
Ouahib Ameziane, controller
Pauline van Moorsel, controller
Remco Mooren, controller
Alex Quinten, controller
Dennis van der Tuin, controller
Willem-Jan Vossen, controller

Senior controller, sociaal organisatorisch bedrijfskundige:
Liesbeth van Buuren

Domeincontrollers:
Diensten: Ritchie Adams
Economie: Bas van Elsacker
Educatie en Kunsten: Babs de Vries en Tetyana Koblya
Mens en Maatschappij: Michel Daemen
Techniek en Diensten: Loes Smolders

E-mail: control@fontys.nl

Audit

Fontys staat midden in de samenleving en heeft de ambitie om continu de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te verbeteren. Audits spelen daarbij een belangrijke rol.

De kerntaak van audit is het verstrekken van betrouwbare informatie, inzichten en additionele zekerheid aan de raad van toezicht, het college van bestuur en managementteams, op basis van neutraal en deugdelijk onderzoek en het uitvoeren van audits (en/of adviesopdrachten) die gericht zijn ‘op het duurzaam verbeteren van organisatieprestaties’. Elke audit is ontwikkelingsgericht.

De focus van audit ligt op de kwaliteit van het (primaire proces) onderwijs en onderzoek, de rol van de sturende en ondersteunende processen, de wijze waarop diensten, opleidingen en onderzoekseenheden de Fontys-strategie operationaliseren én de verandering daarin. Audit vormt een hierbij een strategisch partner voor het college van bestuur, directeuren en management.

Hoe werken wij?
Kernwaarden van audit zijn objectiviteit, contextsensitiviteit, transparantie en zorgvuldigheid. De auditoren hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van het object waarop de audit is gericht en werken vanuit deskundigheid en een kritisch-reflectieve houding. Audits worden uitgevoerd volgens een systematische werkwijze en een navolgbare aanpak.

Wie zijn wij?
Steffie van Drunen-van Lierop, auditor
Daan Mous, auditor
Judith van den Kerkhof, auditor
Bart Roosenboom, auditor
Robert Gielissen, auditor
Fridy Smits, auditor
Brenda van Stiphout-van Kalles, managementassistent team audit

E-mail: audit@fontys.nl