Fontys Netwerk Onderwijsinnovatie

Aansluitend bij de ambitie Talentgericht Fontys neemt​ dienst Onderwijs en Onderzoek het voortouw in de veranderopdracht voor het innoveren van talentgericht onderwijs. Samen met docent-innovatoren uit de instituten bieden we ondersteuning aan (ontwerp)teams in instituten bij​ het ​implementeren van Talentgericht onderwijs.

Contact

Wil je in contact komen met het netwerk of heb je een vraag?

onderwijsinnovatie@fontys.nl

Vanuit de behoefte om in onderwijsinnovatie samen te kunnen leren en werken, hebben we onlangs het netwerk Onderwijsinnovatie opgericht. We bieden ondersteuning aan bij de implementatie van Talentgericht onderwijs aan de ontwerpteams bij de instituten. We adviseren, inspireren docenten en management om richting te geven. Daarnaast zal driejaarlijks een kennisdelingsevent worden georganiseerd voor collega's, met daarin een de rol voor de innovator van het instituut of dienst.

Onze aanpak als netwerk

Talentgericht onderwijs krijgt steeds meer vorm in de organisatie en is de basis van onze onderwijsontwikkeling. Met de vijf uitgangspunten van leren en het kader Talentgerichtonderwijs als uitgangspunt vindt het echte ontwerp van het onderwijs plaats in co-creatie tussen docenten, studenten en het werkveld. De exacte uitkomsten van deze verandering zijn specifiek voor iedere opleiding. Altijd met aandacht voor de omstandigheden van het instituut.

Deze transitie vraagt om een wendbare organisatie met veel veranderkundige, onderwijskundige en technologische kennis en ervaring, zowel op persoonlijk als op organisatieniveau.

Fontys netwerk onderwijsinnovatie faciliteert kennisdeling tussen multi-stakeholder teams, waar bruggenbouwers, docenten en studenten successen en vraagstukken delen. Behaalde resultaten worden binnen de organisatie gedeeld en indien mogelijk opgeschaald in een ondersteunende omgeving.

Instituten kunnen een beroep doen op de expertise binnen het Fontys netwerk Onderwijsinnovatie. Dit netwerk is een duurzame interventie waarmee we niet alleen de overgang naar talentgericht onderwijs ondersteunen, maar ook toekomstige innovaties kunnen vormgeven en stimuleren.

Je kunt op twee manieren deelnemen aan het netwerk

Ben jij de verbinder die de onderwijskundige expertise en ervaring vanuit jouw eigen instituut meeneemt om zo andere instituten te helpen bij een constructieve en succesvolle implementatie van Talentgericht onderwijs?

Je kunt actief lid (gefaciliteerd) worden en ingezet worden als vaste gesprekspartner of expert met verander- en onderwijskundige expertise bij ondersteuningsvragen van Fontys instituten. Je stamplaats is en blijft een van de instituten van Fontys. Inzet voor het netwerk bedraagt minimaal 0,2 fte. Welke impact maak je als lid van het onderwijsinnovatienetwerk:

  • Je hebt een actieve rol in het implementatieproces van beleid vanuit Fontys Hogescholen en het instituut. Denk hierbij aan onderwerpen als flexibilisering, blended onderwijs en werken in hybride leeromgevingen;
  • Je bezit analytische scherpte en je bent een verbinder en deze combinatie is zichtbaar in je aanpak
  • Je kunt constructief bouwen en verhoud je daarbij tot de Fontysbrede kaders
  • Je kunt instituten houvast bieden en in verbinding werken zonder zaken op te dringen
  • Je bent niet bang om zaken te spiegelen en op constructieve wijze de confrontatie aan te gaan
  • Je durft binnen onderwijsteams in het kader van onderwijsvernieuwing regie te voeren


Professionalisering en intervisie is onderdeel van de gefaciliteerde inzet.Wil je graag op deze manier lid zijn? Meld je dan aan via Yves Vennekens, coördinator Netwerke Onderwijsinnovatie.

Momenteel is er interne vacature voor een interventiedeskundige deze vacaturetekst


Een intakegesprek is onderdeel van het proces van goedkeuring voor gefaciliteerde inzet. Waarom doen we dit?
Om vrijblijvendheid te voorkomen en de beschikbare gelden ook goed te kunnen besteden aan de implementatie van talentgericht onderwijs Fontys.

Als actief lid (niet gefaciliteerd) van het netwerk en bezoek je de 3-jaarlijkse bijeenkomsten van de community van het netwerk onderwijsinnovatie waarin het samen leren en werken aan Fontys brede ontwikkelingen en actuele veranderkundige- en onderwijskundige vraagstukken centraal staat.

Wil je graag op deze manier lid zijn? Meld je aan via mailadres onderwijsinnovatie@fontys.nl. Je krijgt een uitnodiging voor de eerste community bijeenkomst van het netwerk en daarna kun je aangeven of je wel of niet actief lid wilt worden.
Netwerk onderwijsinnovatie
Sfeerafbeelding Fontys

Hanneke de Laat

Teamleider team onderwijsinnovatie van dienst Onderwijs & Onderzoek

Ik ben contactpersoon van het netwerk voor vragen vanuit instituten.

Daarnaast ook het aanspreekpunt voor collega’s die vanuit het netwerk een rol willen hebben in het faciliteren en ondersteunen van instituten in de ontwikkeling van Talentgericht onderwijs.

Sfeerafbeelding Fontys

Jean Jamin

Consultant Dienst Onderwijs en Onderzoek Team Onderwijsinnovatie

Informatie over het netwerk, ondersteuningsvragen rond talentgericht onderwijs.

Sfeerafbeelding Fontys

Annemarie van den Broek

Docentinnovator Fontys Hogeschool Kind en Educatie en lid Onderwijsinnovatieteam

Vanuit onze ervaringen bij iFontys en Fontys Innoversity ben ik één van de kartrekkers van het nieuw opgerichte Fontys Netwerk Onderwijsinnovatie.

Ik ben voor een aantal instituten vaste gesprekspartner en draag bij aan de inrichting en opbouw van het netwerk.

Ook ben ik namens Fontys één van de drie sleutelfiguren voor het NPuls en projectleider voor het NPulsproject Center for Teaching en Learning.Meest gestelde vragen

Vanuit de verschillende IMR-en, OC’s, CMR en collega's hebben wij vragen en opmerkingen gekregen over talentgericht onderwijs. Als positief wordt geduid dat studenten leren om zelf de regie te nemen, dat onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd met en in het werkveld. Minder vaak komt aan de orde dat het mooi is dat het onderwijs meer multidisciplinair wordt. Vanuit de medezeggenschap wordt verder aangegeven dat een aantal opleidingen al volgens dit kader werkt. Zij juichen het toe dat we Fontysbreed op deze manier gaan werken. Maar er waren nog wel vragen of onduidelijkheden. We hebben de meest gestelde vragen gebundeld in een FAQ.

Vraag en antwoord
Verhalen uit de Praktijk
Docentontwikkeling
We kregen de vraag of we de docentontwikkeling konden ondersteunen op de thema’s: leren in groepen, assessment as learning en dialoogsessies. In een aantal dagdelen zijn we met alle docenten binnen de opleiding hierover in gesprek gegaan en kennis gedeeld.
De aanpak is erop gericht om met docenten in gesprek te gaan over wat er nodig is om het leren in groepen te begeleiden en hier de verdere ontwikkeling op aan te sluiten. We weten namelijk dat in talentgericht onderwijs, waarbij we werken met leeruitkomsten en de studenten meer eigenaar zijn in het leerproces, de rol van begeleider heel wezenlijk is. Als docenten nog onzeker of handelingsverlegen zijn heeft dit een groot effect op de studenten, omdat zij ook nog zoekende zijn.
Samen in het team professionaliseren is dan iets wat tijd en aandacht vraagt, die urgentie is nu uitgedragen bij de opleidingsmanagers. Nu ligt er een afspraak om samen met de curriculumcommissie en het managementteam de ontwikkeling van docenten meer ruimte te geven en de leden van ons netwerk ondersteunen het instituut graag bij de inrichting en uitvoering van dit plan. Waar nodig schakelen we andere experts uit het netwerk in met specifieke expertise.
Rol van de coach
Bij een opleiding liepen ontzettende veel ontwikkelingen tegelijk en we zijn als netwerk gevraagd om mee te denken over de aanpak en ontwikkelmogelijkheden. Er was behoefte aan een ontwikkeltraject op de rol van coach.

Naast ontwikkeling in individuele coaching was er ook bij dit instituut behoefte aan meer kennis en vaardigheden voor het leren begeleiden in groepen. In overleg met het instituut zijn 5 dagdelen uitgezet voor ontwikkeling en konden docenten zich hiervoor inschrijven.

Er liggen ook andere vraagstukken bij het instituut over bijvoorbeeld de implementatie van de onderwijsvisie. Eigenlijk is hiervoor een projectleider nodig, maar die kunnen we vanuit het netwerk (expertise en capaciteit) niet leveren. We onderzoeken samen verder wat de mogelijkheden wel zijn en waar we van meerwaarde kunnen zijn. Hier zijn ook de kwaliteitszorgmedewerker (O&O) en HR-businesspartner (P&O) bij betrokken.
Werken met leeruitkomsten
Een aantal opleidingen binnen hetzelfde instituut zijn bezig met een overstap naar het werken met leeruitkomsten. Voor ieder opleiding dienen opleidingsspecifieke leeruitkomsten beschreven te worden. Binnen het insitituut zijn collega’s met ervaring en expertise hierin, extra expertise van een collega’s uit het Fontys Netwerk Onderwijsinnovatie was zeer gewenst.
Tijdens zo'n proces dragen we bij aan feedback en kallibratiesessies, maar denken we ook mee over het vervolg, namelijk het ontwerpen van onderwijs op basis van de gestelde leeruitkomsten. Met onze expertise op Collaborative Curriculum Design kunnen we dit instituut verder helpen. Tegelijkertijd is het ook meteen goed om met het instituut mee te denken over de verduurzaming van de expertise die in dit proces wordt opgedaan.
Hoe kunnen we ook de juiste mensen binnen het team ondersteunen in hun ontwikkeling zodat ze dit proces in de toekomst ook zelf kunnenn ondersteunen en begeleiden. En wie weet kunnen zij dan straks een ander instituut weer helpen met deze ontwikkeling.