16
april
2021
|
15:15
Europe/Amsterdam

Nog geen definitief besluit versoepeling 26 april 2021, update 47

Update C

Tijdens de persconferentie van het Kabinet van 13 april jl. is geen definitieve uitspraak gedaan over versoepelingen voor het hoger onderwijs. Wij zijn - samen met de Vereniging Hogescholen - optimistisch dat rond 20 april wel een definitieve uitspraak wordt gedaan waarin versoepelingen worden aangekondigd die onze studenten de mogelijkheid geven om weer minimaal één keer per week naar de campus te komen vanaf 26 april. Wij bereiden ons daarop voor.

Vrijwillig zelftesten
Er is veel gesproken over de inzet van sneltesten in de vorm van preventieve zelftesten. Preventieve zelftesten in het hoger onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving, als extra instrument om het coronavirus te bestrijden. Met deze vorm van sneltesten kunnen besmettingen eerder worden opgespoord. 
De overheid stelt de preventieve zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers in het hoger onderwijs. De student of medewerker kan zelf thuis deze test afnemen. Het betreft een antigeentest op basis van een neusswab. Het testen is en blijft vrijwillig en Fontys speelt geen rol in de controle op het gebruik van de zelftesten door studenten en medewerkers voordat zij naar Fontys komen. Studenten en medewerkers hoeven geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot onze gebouwen. Er is dus geen koppeling tussen openstellen en toegang verlenen en beschikbaar zijn van testen. De zelftesten die worden verspreid onder studenten en medewerkers, zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen voor toegang tot een evenement. Wanneer de zelftest een positieve uitslag geeft, volg dan het besmettingsprotocol.

De distributie van de zelftesten onder studenten en medewerkers wordt landelijk geregeld. De website en het bestelportal zijn klaar in de eerste week van mei. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Ook zonder dat de zelftesten al beschikbaar, besteld en geleverd zijn, mag het onderwijs waarschijnlijk (beperkt) open.

Ov-afspraken
Het verzoek vanuit het ov is nog steeds: spreid zoveel mogelijk je bezoekersstromen en beperk het aantal vervoersbewegingen tot maximaal 50% zodat er een veilige situatie in het ov blijft bestaan. Dit doen we bij Fontys door maximale aantallen per gebouw niet te overschrijden en minimaal 2 start- en eindtijden te hanteren. Concreet betekent dit dat we – bij versoepeling - moeten streven naar eenmaal per week naar de campus/locatie per student. Vanuit het oogpunt van het beperken van de reisbewegingen wordt uitgegaan van 1 dag per week (1 reisbeweging). De bedoeling hiervan is te voorkomen dat studenten meerdere keren per week voor een beperkt aantal uren naar Fontys reizen, maar er kunnen situaties ontstaan dat dit niet anders kan. Voor studenten die momenteel naar de campus komen voor praktijkonderwijs komt de verruiming bovenop de momenten dat zij nu al aanwezig zijn. Ook voor het maken van toetsen kan het nodig zijn meerdere keren per week naar de campus te reizen.

Gebouwen
Wij blijven samen de gezondheid en veiligheid van onze studenten en medewerkers waarborgen. Dit betekent dat ook na 26 april en met de oproep om de zelftesten te gebruiken, de 1,5 meter afstand-maatregel geldt, en daarmee gelden ook de maximale aantallen per pand en lokaal zoals eerder bepaald. (https://connect.fontys.nl/fontysbreed/anderhalvemeter). Ook de looproutes blijven gehandhaafd. We zetten weer/nog steeds corona coaches in om studenten en medewerkers te attenderen op het naleven van de basisregels. Dit is ook nodig omdat we merken dat studenten en medewerkers steeds meer moeite hebben om zich aan de regels te houden. De informatie, instructie en bewegwijzering in de panden wordt geüpdatet, vernieuwd en waar nodig aangepast zodat de regels weer duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn.

Scenario’s voor het nieuwe studiejaar
Landelijk worden er scenario’s uitgewerkt voor de start van het nieuwe studiejaar. In afwachting van deze scenario’s, is onze inschatting op dit moment dat het waarschijnlijk is dat bij de start van het nieuwe studiejaar het vaccinatiebeleid volop in uitvoering is en een zeer groot deel van de bevolking bij het begin van het studiejaar 2021-2022 is gevaccineerd. Het epidemiologische beeld dat hierdoor ontstaat, maakt het dan mogelijk om veel maatregelen af te schalen, maar nog niet mogelijk om alle maatregelen volledig los te laten. We denken nu dat de resterende maatregelen met name zullen zijn gericht op het beperken van grote bijeenkomsten en daarmee kansen voor snelle verspreiding of superspread events.

Testpilots
In opdracht van het ministerie van OCW zijn landelijk acht pilots gestart met als doel te onderzoeken of er concepten en testmethodes zijn die meer fysiek (praktijk)onderwijs op locatie mogelijk maken. Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen ontwikkelt momenteel zo’n testmethode, die geen gebruik maakt van de sneltesten zoals hiervoor beschreven, maar van een nieuwe methode van intelligent testen https://www.fontys.nl/actueel/coronavrije-bubbels-door-intelligent-testen/. De resultaten uit de acht pilots worden wellicht nog verwerkt in de scenario’s.

Mogelijkheid toetsen en/of herkansingen 0-week
Het bestuur heeft, met instemming van de CMR, instituten de mogelijkheid gegeven om de zogenaamde 0-week (de week van 23 augustus a.s.) in te zetten voor toetsen en/of herkansingen, mits zij dit goed afstemmen met de decentrale medezeggenschap. De onderwijsjaaragenda is hiertoe aangepast.

 

Auteur: Jessy Kouwenberg