16
november
2021
|
10:39
Europe/Amsterdam

Maatregelen en gevolgen voor Fontys van persconferentie d.d. 12 november 2021, update 55

Update C

Het aantal besmettingen in ons land is de afgelopen dagen enorm toegenomen. Het kabinet zag zich daarom genoodzaakt extra maatregelen te treffen en/of geldende maatregelen te verscherpen. Deze zijn in de persconferentie van 12 november bekendgemaakt. Wat zijn de gevolgen voor Fontys? Uitgangspunt voor Fontys is de maatregelen van de overheid te volgen en geen eigen ‘beleid’ te maken. Dit zorgt niet alleen voor duidelijkheid binnen Fontys maar ook voor eenheid binnen het hbo.

Algemene maatregelen hoger beroepsonderwijs

• Vanuit het belang om het onderwijs zoveel mogelijk fysiek door te laten gaan, blijft het onderwijs open. Ook onderwijs dat ’s avonds is geprogrammeerd, kan door blijven gaan.
• Vooralsnog voor een periode van 3 weken, dus tot 4 december aanstaande geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten, met een uitzondering voor tentamens en examens.
• De maximale groepsgrootte geldt voor zelfstandige ruimtes en niet voor doorlooproutes zoals gangen e.d.
• De mondkapjesplicht blijft gelden bij verplaatsing, wanneer je zit mag het mondkapje af.
• Verder blijven de basismaatregelen rond hygiëne en gezondheid van kracht, evenals de opgave om zorg te blijven dragen voor goede ventilatie.
• Ook het advies tot zelftesten (twee keer per week, vooral geadviseerd voor niet-immune personen) blijft van kracht.

Op dit moment is er geen verplichting om de 1,5 meter te waarborgen, echter het dringende advies wordt gegeven om hier waar mogelijk wel rekening mee te houden om de kans op besmettingen te verminderen. Ons advies is: houd zoveel mogelijk afstand, en geef elkaar de ruimte.

Wat betekent dit voor studiekeuzeactiviteiten?
Wij kozen er al voor om onze studiekeuzeactiviteiten een mix van online en offline momenten (kijk op www.fontys.nl/kennismaken) te laten zijn. De digitale opleidingsvoorlichtingen staan gepland tussen 15-19 november en op 26-28 november vinden de fysieke ‘open dagen’ op de verschillende Fontyslocaties plaats. Ook wij zien, net als het kabinet, studiekeuzeactiviteiten als onderdeel van ons primaire proces: onderwijs. 
Onze huidige maatregelen tijdens de open dagen:

• Potentials schrijven zich in voor een specifieke opleiding, bezoekers komen dus gericht en gaan niet dwalen door de gebouwen.
• Bezoekers wordt gevraagd vooraf een zelftest te doen.
• Op locatie wordt bezoekers gevraagd de beschikbaar gestelde hygiëne middelen te gebruiken.
• De tijdsloten worden zodanig ingeregeld dat er voldoende ‘wisseltijd’ is tussen de groepen.
• Er is één begeleider per potential toegestaan.

Wat betekent dit voor thuiswerken?
Het kabinet deed de oproep ‘werk thuis tenzij het echt niet anders kan’, reis buiten de spits en vermijd drukte. Dat is een aanscherping van de eerdere oproep om de helft van de tijd thuis te werken. Dit betekent dat ook bij Fontys het advies luidt: werk zoveel mogelijk thuis! Uiteraard met de uitzondering vanuit welzijns- of ARBO overwegingen en voor collega’s die op locatie onderwijs verzorgen of daaraan een noodzakelijke bijdrage leveren.

Samenkomsten, evenementen en activiteiten
Het kabinet kondigde aanscherpingen af voor de organisatie van evenementen. Deze maatregelen in combinatie met de maximale groepsgrootte voor het onderwijs en de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken is voor het cct aanleiding geweest om kritisch te kijken naar het al dan niet door laten gaan van samenkomsten, evenementen en activiteiten voor medewerkers, relaties en andere externen (bijvoorbeeld werkveld). Daarbij nemen we ook in ogenschouw het groeiend aantal signalen van studenten, medewerkers en ook derden dat zij zich onzeker en onveilig voelen tijdens deze samenkomsten.

Dat betekent dat:

• onderwijsactiviteiten op Fontyslocatie -> gaan door met maximale groepsgrootte;
• onderwijsactiviteiten met studenten en/of medewerkers en/of externen op externe locatie -> regels externe locatie;
• niet-onderwijsactiviteiten op Fontyslocatie -> niet toegestaan, enkel in geval van medewerkersbijeenkomsten die niet kunnen worden uitgesteld en fysiek noodzakelijk zijn: overwegen, maximale groepsgrootte en gezond verstand;
• sociale activiteiten op externe locatie -> regels van externe locatie en gezond verstand.

Voorbereidingen invoering Coronatoegangsbewijs
We schetsten al het dilemma dat er is rondom de invoering van het Coronatoegangsbewijs (CTB). Het is voor de politiek een lastige afweging tussen toegankelijkheid van het onderwijs, inclusie en diversiteit en het zorgdragen voor een veilige en gezonde leer- en werkomgeving. We realiseren ons dat over beide aspecten verschillende opvattingen leven in onze organisatie. We bereiden ons desondanks voor op de mogelijke komst van het toegangsbewijs, zodat als de overheid ons verplicht het in te voeren, we daar klaar voor zijn.

Buitenlandse reizen/ studeren in het buitenland
Fontys volgt de reisadviezen van het ministerie van buitenlandse zaken zoals te lezen op www.nederlanderswereldwijd.nl. Concreet betekent dit dat studenten een no-go krijgen wanneer ze willen afreizen naar gebieden met de kleurcode rood of oranje. Landen met kleurcodes geel en groen kunnen wel een bestemming zijn met daarbij de opmerking dat dit geheel voor eigen risico is. Studenten wordt nog altijd geadviseerd een ‘plan B’ voor te bereiden voor als de kleurcode van een land van bestemming niet groen of geel is bij vertrek. We waarschuwen daarbij voor de risico’s mocht onverhoopt de kleurcode tijdens het verblijf veranderen en/of andere maatregelen in het betreffende land worden genomen. Indien studenten tegen het advies van Fontys ingaan en toch naar aan land vertrekken met kleurcode oranje of rood blijft de regel dat reis en verblijf op eigen verantwoordelijkheid en risico is. De student ontvangt van Fontys geen begeleiding en ondersteuning tijdens het verblijf in het buitenland waarbij studenten er op worden gewezen dat er derhalve een risico is dat ze studievertraging kunnen oplopen (feedback en tussentijdse evaluatie).