11
mei
2020
|
09:54
Europe/Amsterdam

Gefaseerd en gecontroleerd uitrollen van online toetsen op afstand, update 25

150 online toetsen met behulp van proctoring (op afstand surveilleren) in periode 4

Update C

Vrijdag 8 mei jl. heeft het College van Bestuur onder voorbehoud van instemming door de Centrale Medezeggenschap besloten dat Fontys vanaf 29 juni (in week 9, 10 en 11 van periode 4) maximaal 150 toetsen af laat nemen met TestVision, in combinatie met ProctorExam. De opleidingen die hebben aangegeven deel te nemen aan deze vorm van toetsing, krijgen toestemming om dit te doen. Voor de resterende 600 kennistoetsen die in periode 4 gepland staan, wordt met grote prioriteit gezocht naar een oplossing. Indien mogelijk worden hiervoor Fontysgebouwen opengesteld, uiteraard binnen de RIVM-richtlijnen en de kaders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Dit besluit van het College van Bestuur volgt op het advies van de werkgroep Toetsen Online. In dit advies zijn wezenlijke uitgangspunten leidend geweest: beperking van studievertraging voor studenten én geen concessies aan de kwaliteit en het niveau van de toetsen. Om dit laatste punt te garanderen heeft het College van Bestuur een aantal voorwaarden geformuleerd:

  • Instituten dienen voorafgaande aan de afname de betreffende toetsen ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie, ter borging van de validiteit en betrouwbaarheid.
  • De werkgroep Toetsen Online dient de examencommissies achteraf te betrekken bij de evaluatie van deze toetsen.

Degelijk advies
Om tot een degelijk advies te komen zijn in de afgelopen weken binnen zes instituten pilots met de toepassing van TestVision in combinatie met ProctorExam, uitgevoerd. In totaal waren daarbij 185 studenten en 16 docenten betrokken. Daarnaast is afstemming geweest met de studentenfractie in de CMR over de maatregelen ten aanzien van de privacy. De studentenfractie heeft unaniem geadviseerd om verder te gaan met de combinatie van TestVision en ProctorExam.

Gefaseerd en gecontroleerd
Met de resultaten uit de pilots, aangevuld met de ervaringen van andere onderwijsinstellingen, luidt het advies om gefaseerd en gecontroleerd aan de slag te gaan. Met deze aanpak investeren we in de toekomst van digitaal toetsen. We zijn daardoor voortaan in staat om studenten die fysiek niet aanwezig kunnen zijn op de toetslocatie (topsporters, internationale studenten) te faciliteren bij het afnemen van toetsen op afstand. Tevens zijn we voorbereid op een onverhoopte tweede golf van het coronavirus.

De opleidingen die aan de slag gaan met deze vorm van toetsen informeren hun studenten daar zo snel mogelijk over. Om een en ander soepel te laten verlopen zijn instructies beschikbaar en is een helpdesk ingericht, voor docenten en studenten.

Wanneer op 20 mei a.s. (na kabinetsuitspraken over verdere versoepeling) meer duidelijk is over het mogen open stellen van Fontyslocaties, dan werkt de dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken samen met de opleidingen de mogelijkheden voor het afnemen van de 600 kennistoetsen op locatie uit.

 

Voor verdere informatie: Fontys.nl/corona