24
april
2020
|
12:34
Europe/Amsterdam

Effect Brainnovation wetenschappelijk bewezen (English version below)

Creativiteitstraining onderzocht onder studenten van Fontys International Business School

brainovation

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat de Brainnovation methode het creatieve denken van studenten significant verbetert. Brainnovation is voor zo ver bekend, de eerste creativiteitstraining waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is getest en bewezen. De methode is in eigen beheer ontwikkeld door Maurice Crijns (voorheen Fontys International Business School), samen met Peter Biekens van Fontys PULSED.

De studie is verricht onder ruim tweehonderd studenten van de Fontys International Business School in Venlo die de Brainnovation - Applied Creativity cursus volgden, inclusief een controlegroep. Het creatieve denkvermogen van de studenten werd aan het begin, halverwege en aan het einde van de cursus getest. Na het volgen van de creativiteitstraining was er een significante verbetering zichtbaar in het vermogen om nieuwe ideeën te genereren. Daarnaast verbeterde de training het vermogen van de studenten om patronen te doorbreken en flexibel te denken. Belangrijk is dat de controlegroep geen verandering liet zien in hun creatieve denkvermogen. Uit vervolgonderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat de verworven vaardigheden in het creatief denken ook een lange termijn effect heeft.

Iedereen onderschrijft het belang van creatief denken. Het is een vaardigheid voor het leven. De Fontys International Business School in Venlo heeft Brainnovation als eerste geïmplementeerd. En met succes, zoals uit het Radboud onderzoek blijkt. Dit jaar implementeert Fontys de cursus ook in de programma’s van Fontys PULSED.

Waarom werkt het?
In tegenstelling tot de gangbare creativiteitsmethodes maakt Brainnovation gebruik van het onbewuste. In het onbewuste worden bestaande neurale netwerken geïntegreerd tot nieuwe combinaties, die leiden tot onverwachte en verrassende inzichten. Brainnovation traint de vaardigheid om je bewust te worden van de ideeën en oplossingen in je onbewuste brein.

De kern van de Brainnovation methode is de Six Step Cycle of Creativity. De cyclus kopieert de manier waarop het menselijk brein te werk gaat bij het oplossen van complexe problemen. In zes stappen worden de drie hersennetwerken doorlopen, die betrokken zijn bij creatief denken. Dit zijn het default mode netwerk, het salience netwerk en het central executive netwerk (zie figuur).

Meer informatie en onderzoek Radboud Universiteit
Meer informatie over Brainnovation is te verkrijgen via Peter Biekens p.biekens@fontys.nl M.06-42140072. Het volledige onderzoekvan de Radboud Universiteit vind je in de downloads bij dit bericht. 

 

English version:

Creativity training researched among students of Fontys International Business School

Effect Brainnovation scientifically proven

Research at Radboud University shows that the Brainnovation method significantly improves students' creative thinking. Brainnovation is so far known, the first creativity training whose effectiveness has been scientifically tested and proven. The method was developed independently by Maurice Crijns (formerly Fontys International Business School), together with Peter Biekens of Fontys Pulsed.

The study was conducted among more than two hundred students of the Fontys International Business School in Venlo who followed the Brainnovation - Applied Creativity course, including a control group. The students' ability to think creatively was tested at the beginning, halfway and at the end of the course. The students attending the creativity class, showed a significant improvement in the ability to generate new ideas. In addition, the training improved the students' ability to break patterns and think flexibly. Importantly, the control group did not show any change in their creative thinking ability. Follow-up research from Radboud University shows that the acquired skills in creative thinking also have a long-term effect.

Everyone acknowledges the importance of creative thinking. It is a skill for life. The Fontys International Business School in Venlo was the first to implement Brainnovation. And with success, as the Radboud research shows. This year Fontys will also implement the course in the programs of Fontys PULSED.

Why does it work?

Contrary to the usual creativity methods, Brainnovation explores the resources of the subconscious. At the subconscious level, the brain integrates existing neural networks into new combinations creating unexpected and surprising insights. Brainnovation trains the ability to become aware of the ideas and solutions of your subconscious. The core of the Brainnovation method is the Six Step Cycle of Creativity. The cycle copies the way the human brain works in solving complex problems. In six steps the three brain networks involved in creative thinking are walked through. These are the default mode network, the salience network and the central executive network (see figure).

More information and research Radboud University
More information about Brainnovation can be obtained via Peter Biekens, p.biekens@fontys.nl M.06-42140072. The complete research of the Radboud University can be found in the downloads at this post.