EINDHOVEN,
06
februari
2019
|
13:44
Europe/Amsterdam

Driemaal RAAK - subsidie voor drie projecten

bokshandschoen

Recent werd de uitslag van de laatste RAAK Publiek ronde bekend gemaakt. Nationaal zijn in totaal 53 aanvragen ingediend, waarvan er 24 zijn gehonoreerd. Van de vijf Fontys-aanvragen hebben drie projecten subsidie toegekend gekregen: ‘De buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten’, ‘Vechtsport als sociaalpedagogisch interventie’ en ‘RISE interventie, minder zitten na een beroerte’.

Beweegvriendelijke buurten
Het project ‘De buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten’ van lector Move to Be, Steven Vos, wil samen met buurtsportcoaches (BSC’s) een open en online leeromgeving ontwikkelen die hen in staat stelt een verbindende rol in de buurt op te pakken. De leeromgeving omvat een set methodieken, strategieën en kennis die BSC’s op maat ondersteunt om de groeiende verwachtingen die aan hun functie gekoppeld worden in te vullen en op die manier systemische veranderingen te bewerkstelligen.

Buurtsportcoaches hebben vooral de taak om passend sport- en beweegaanbod in de buurt te organiseren, en bovendien zijn zij verbinder tussen onderwijs, cultuur, zorg, welzijn, kinderopvang en het bedrijfsleven. Hun werkomgeving wordt steeds complexer en vereist intersectoraal samenwerken om in te kunnen spelen op urgente maatschappelijke kwesties. Bovendien is de aandacht toegenomen voor het belang van beweegvriendelijke buurten. Dit stelt gemeenten voor de uitdaging om de openbare ruimte beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van haar inwoners. De omgevingswet versterkt deze ontwikkeling en maakt intersectoraal samenwerken nog urgenter.

Het consortium bestaat uit vertegenwoordigers van (i) het HBO (Fontys Sporthogeschool, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht, en Hanzehogeschool Groningen), (ii) werkgevers van BSC’s (Sportservice Noord-Brabant en Sportkracht Noord), (iii) organisaties die de rol van de BSC’s in de gemeenten stimuleren (Kenniscentrum Sport en Vereniging Sport en Gemeenten), en (iv) het WO (TU/e).

Minder zitten na een beroerte
Het onderzoek van lector Health Innovations and Technology, Martijn Pisters, richt zich begeleiding op maat van mensen die een beroerte hebben gehad. Ruim 41.000 mensen worden jaarlijks getroffen door een beroerte. Van de mensen die een beroerte overleven krijgt één derde binnen 5 jaar een nieuwe beroerte of overlijdt. Secundaire preventie gericht op belangrijke risicofactoren zoals hoge bloeddruk, beperkte glucose tolerantie en leefstijlfactoren is van groot belang.

Dat voldoende lichamelijke activiteit van belang is voor mensen na een beroerte is al geruime tijd bekend. Aandacht voor het stimuleren van lichamelijk activiteit is inmiddels breed geïntegreerd in de zorg en wordt in richtlijnen aanbevolen. Nog vrij onbekend is, dat ongeacht of iemand voldoende lichamelijk actief is, veel en langdurig zitten of liggen grote gezondheidsrisico’s heeft. Uit onderzoek blijkt dat lang zitten de kans op cardiovasculaire ziekten en vroegtijdig overlijden vergroot. Mensen die heel veel zitten (meer dan tien uur per dag) hebben een 40% hogere kans op overlijden binnen drie jaar in vergelijking met mensen die minder zitten. Zitgedrag is met name schadelijk wanneer dit meer is dan tien uur per dag, in lange onafgebroken periodes en in combinatie met weinig lichamelijke activiteit. Juist bij deze mensen is begeleiding op maat door een fysiotherapeut in de eerste maanden na een beroerte waarschijnlijk heel zinvol. Het reduceren van het zitgedrag vraagt echter om een specifieke aanpak.

De fysiotherapeut heeft hierbij een coachende rol, waarbij integratie van gedrag georiënteerde principes, monitoring- en e-coaching technologie in de behandeling naar verwachting heel belangrijk zullen zijn. Deze coachingsinterventie zal ontwikkeld worden binnen het toegekende SIA-RAAK publiek project.

De RISE interventie studie wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie, een structurele samenwerking in zorginnovatie, onderwijs en onderzoek tussen Fontys Paramedische Hogeschool, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de Julius Gezondheidscentra. Daarnaast participeren in dit gedeelte van het onderzoek onder andere de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, CVA netwerk Eindhoven-de Kempen, de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie (KNGF), de patiëntenvereniging hersenletsel.nl, 2M engineering, Publab lectoraat van de Hogeschool Utrecht en de internationale partner Universiteit van Newcastle, Australië.

Vechtsport als sociaalpedagogisch interventie
Doel van dit project is om de pedagogische bekwaamheid van (aankomende) jeugdprofessionals te versterken die in een vechtsportcontext vanuit sociaalpedagogisch perspectief met kwetsbare jongeren werken.

In vier steden zal de pedagogische waarde van vechtsport onderzocht worden, voor jongeren die struggelen met zichzelf en hun plek in onze samenleving. Voor deze groep, die we ‘vechtende jongeren’ noemen, blijkt vechtsport in toenemende mate populair als alternatieve route om respect en succes te ervaren. Er is echter nog weinig bekend of vechtsport al dan niet bijdraagt aan een veerkrachtige identiteitsontwikkeling. Ook is nauwelijks onderzocht of vechtsport bij deze jongeren maatschappelijke participatie bevordert en of het hen beschermt tegen anti-sociale verleidingen. Tevens rapporteren de vechtsportbonden, vechtsportcoaches en jeugdprofessionals die vechtsport als sociaalpedagogisch middel inzetten, dat zij onvoldoende pedagogisch onderlegd zijn om deze specifieke doelgroep binnen de vechtsportcontext te begeleiden. Dit was de aanleiding voor het RAAK-project ‘Vechtende Jongeren’.

Het consortium bestaat uit drie hogescholen en een universiteit (Hogeschool Utrecht, Windesheim, Fontys Hogeschool Pedagogiek, de Vrije Universiteit Amsterdam), het landelijk Kenniscentrum Sport, het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM), Stichting Kickboksen en Mixed Material Arts Opleidingen (SKMO), en vier praktijkpartners: Farent/PowerUp073 uit Den Bosch, Travers Welzijn uit Zwolle, Slimani Gym uit Zeist en Boks het voor Elkaar uit Amsterdam.

Subsidieregeling RAAK Publiek
Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna Regieorgaan SIA), onderdeel van NWO, heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren en voert daartoe onder andere de RAAK-regelingen uit.RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.