13
januari
2017
|
15:41
Europe/Amsterdam

Benoeming nieuwe lector Fontys Hogeschool Pedagogiek

maikekooijmanscloseup.jpg

Vanaf eind april 2017 is Maike Kooijmans aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Zij gaat het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ vormgeven. Het lectoraat verricht onderzoek naar opvoedingswaarden en opvoedingsdilemma's waarvoor ouders en professionele opvoeders zich in de huidige samenleving gesteld zien. Het lectoraat vervult een voortrekkersrol in het genereren van nieuwe perspectieven en professionele handelingsmodellen.

Maike is ruim 25 jaar werkzaam in het Hoger Agogisch Onderwijs (nu Hogere Sociale Studies, HSS), waarvan de laatste 15 jaar bij Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Een rode draad in haar loopbaan is het werken met kwetsbare jongeren. Vanaf 1987 heeft ze hierin verschillende functies vervuld. Op dit moment is zij waarnemend lector Jeugd, Gezin en Samenleving in het Expertisecentrum Caring Society van Avans Hogeschool.

In mei 2016 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift: ‘Talent van de straat, hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven’. In haar onderzoekswerk ligt het accent op de impact van onze veranderende samenleving op kwetsbare jongeren, en hoe we als (professionele) opvoeders jongeren optimale ontwikkelkansen kunnen bieden en met hen kunnen werken aan weerbaarheid. Zij bestudeert opvoedingsvraagstukken vanuit meerdere perspectieven, zoals het jongere/kind-perspectief en het opvoedersperspectief.

Lectoraat Opvoeden voor de toekomst
De lectoraatsopdracht is gebaseerd op de visie die stelt dat de samenleving alsmaar ‘vloeibaarder’ wordt: zekerheden, vaste normen en waarden en langdurige verbintenissen lijken weg te vallen. Dit heeft invloed op relaties, gezinsvormen, beschikbaarheid van werk, de diversiteit in de samenleving, arbeid en privéleven. In allerlei opzichten levert die ‘vloeibare modernisering’ kansen, maar ook grote onzekerheden. Het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ genereert met behulp van praktijkgericht onderzoek kennis over de manier waarop ouders ondersteund kunnen worden door instellingen voor opvoedingsondersteuning, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en jeugdwelzijn. Centraal hierbij staan dilemma’s en vragen als gevolg van de vloeibare modernisering.

Lectoraat diversiteit en orthopedagogisch handelen
Het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ sluit aan bij de kennis die binnen het lectoraat ‘Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen’ ontwikkeld wordt. Dit lectoraat verricht onderzoek vanuit de invalshoek van culturele diversiteit naar het belang van bestaande persoonlijke netwerken van (specifiek) migrantenouders versus professionele (ortho)pedagogische ondersteuning vanuit (eerste en tweedelijns) instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulpverlening en wordt geleid door lector Yolanda te Poel.