13
november
2019
|
16:31
Europe/Amsterdam

Uitreiking Certificaat Instellingstoets Kwaliteitszorg ITK

NVAO uitreiking certificaat

Op woensdag 13 november 2019 ontving Joep Houterman namens het College van Bestuur het certificaat voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. Fontys heeft ook deze tweede ronde* van de Instellingstoets Kwaliteitszorg goed doorlopen en met een positief resultaat afgerond.

Volgens Anne Flierman gaf het panel dat Fontys afgelopen jaar bezocht, het bestuur van de NVAO een positief advies af over de Instellingstoets Kwaliteitszorg, waarmee bevestigd wordt dat het kwaliteitszorgsysteem de kwaliteitscultuur binnen de instelling en daarmee de kwaliteit van onderwijs bevordert. Fontys is met vlag en wimpel geslaagd, aldus Flierman, en dat is een resultaat om trots op te zijn voor iedereen die binnen Fontys betrokken is bij onderwijs en onderzoek.

Hard en soft controls
De hogeschool heeft een heldere en herkenbare onderwijsvisie die zichtbaar wordt uitgewerkt in alle opleidingsprogramma’s. Dit is volgens Flierman een belangrijk signaal naar de samenleving en naar de regio’s waarbinnen Fontys opereert omdat het vertrouwen geeft in de wijze waarop het onderwijs binnen Fontys wordt vorm gegeven, met aandacht voor het welzijn van studenten en voor ontwikkelingen in het werkveld, zoals de Brainportregio in Eindhoven. Flierman zag een ontwikkeling bij Fontys waarbij er naast de strakke sturing op hard controls (planning en control, managementcontracten en managementrapportages) zoals die in 2013 nog plaatsvond bij het eerste ITK bezoek, er nu ook meer aandacht is voor de zogenaamde soft controls, zoals ‘aandacht voor eigenaarschap’, ‘samenwerking’ en ‘werken volgens vastgestelde waarden’. Daarin herkende Flierman duidelijk de hand van scheidend voorzitter Nienke Meijer.

Diploma
Joep Houterman gaf bij het ontvangen van het certificaat namens het College van Bestuur aan dat hij blij was met het behalen van dit diploma voor Fontys. Het ITK bezoek heeft naast een positieve waardering van het panel namelijk ook duidelijke aandachtspunten opgeleverd voor de toekomst. Onderwerpen waar Fontys al mee bezig was, maar die nu bevestigd werden door het panel, zoals bijvoorbeeld aandacht voor ‘meer van en met elkaar leren’, ‘aandacht voor voortdurende professionalisering van docenten’. Kortom het ITK proces dat toch anderhalf jaar in beslag nam heeft nieuwe energie opgeleverd, mede ook door de inzet van veel medewerkers en studenten. Fontys gaat daarmee met vertrouwen de toekomst tegemoet en heeft mede daarom ook ingetekend op een experiment van OCW rondom de pilot Instellingsaccreditatie. Fontys wil hiermee een actieve samenwerkingspartner van NVAO en OCW zijn met betrekking tot het kwaliteitsdenken in het hoger beroeps onderwijs.

Even terugkijken? Een kleine fotoreportage tref je hier

*De tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg is gestart in 2017. De uitgangspunten in deze ronde zijn vertrouwen, autonomie en eigenaarschap. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt in hoeverre er in de instelling een breed gedragen eigen onderwijsvisie is die zich manifesteert in beleid rondom een passend systeem van interne kwaliteitszorg. Tevens kijkt het panel naar de duurzame kwaliteitscultuur en of die verbeteringsgericht is. Een positief oordeel over alle standaarden leidt tot een (verlenging van de) erkenning ITK (conform de Wet accreditatie op maat).

 

Auteur: Jan van den Berg