23
maart
2023
|
16:42
Europe/Amsterdam

Tweedaagse voor studenten biedt meerwaarde voor de Master Leren en Innoveren

Tweedaagse voor studenten biedt meerwaarde voor de Master Leren en Innoveren

In de eerste week van september 2022 vond voor de tweede maal de tweedaagse van de Master Leren en Innoveren (MLI) plaats. Deze werd gehouden op Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon voor de eerste- en tweedejaarsstudenten van MLI Eindhoven (tweedaagse 1) en MLI Tilburg (tweedaagse 2).

Het doel van de tweedaagse was tweeledig: studenten verbinden aan elkaar en aan de opleiding waaraan zij deelnemen. Dit sluit aan bij de doelen van de NPO-coronasubsidie voor het onderwijs.

Hoe zag de tweedaagse eruit?
Het programma stak op diverse manieren in op dit doel: verkenningen naar de professionele identiteit van de student aan de hand van het model professioneel zelfverstaan van Kelchtermans, rolneming als MLI’er in de school met behulp van Lego Serious Play en een blik op toekomstgericht onderwijs met behulp van het Systems Thinking Playbook. Ook boden we een verkenning van een opleidingsconcept dat mede richting geeft aan de zelfsturing en het samenwerkend leren in de MLI-opleiding. In de avond ontwierp de gemengde studentgroep een activiteit voor de tweede dag, met dezelfde doelen voor ogen. Ook was er aandacht voor de balans ‘studie-werk-thuis’ en natuurlijk was er ruimte voor eigen reflectie, ontspanning en verder kennismaken met elkaar rond het kampvuur.

Wat vonden de studenten ervan?
De meerwaarde van de tweedaagse bleek dit jaar ook weer uit de reacties van studenten. Zij geven aan dat het intensief samen bezig zijn met de eigen professionele identiteit en rolneming als student gemakkelijker gaat als je dit samen met studiegenoten kunt doen op een plek waar school en thuis niet interfereren. Juist door even fysiek afstand te nemen van het dagelijkse leven, ontstaat er ruimte voor open gesprekken op zingevingsniveau. Ook het leren kennen van de studenten uit het ‘andere’ leerjaar (1 en 2) is prettig.

Wat is het effect van de tweedaagse?
Het effect van de tweedaagse is duidelijk zichtbaar in de bijeenkomsten erna: studenten van beide leerjaren kennen elkaar en zoeken elkaar op. Het is makkelijker om elkaar om feedback te vragen en er is meer ruimte om het over parallelle ontwikkelingsprocessen in de eigen schoolorganisaties te praten. We zien ook dat het gemakkelijker is om ook het persoonlijk-professionele groeitraject met elkaar te bespreken.

Wat kan er beter?
Voor verbetering vatbaar is nog de planning van de tweedaagse in het schooljaar: nu was die al in week 2. Studenten geven aan dat het fijner zou zijn om dit eind september/ begin oktober te organiseren. In het programma zouden we nog wat aanscherpingen kunnen doen door nog meer stil te staan bij het studieplan en nog meer te richten op een concrete opbrengst aan het einde van de tweedaagse. Vooral eerstejaars geven enerzijds aan dat zij meer grip gekregen hebben op de opleiding, maar toch nog niet alles te kunnen ‘plaatsen’. Voor tweedejaars is dit geen issue. Zij geven aan dat wat hen betreft nog meer aandacht mag zijn aan de afzonderlijke MLI-rollen en aan hun concrete innovatieplannen. Ook geeft een deel van de deelnemers aan nog meer behoefte te hebben aan reflectietijd en tijd voor zichzelf.

Meerwaarde voor de opleiding
In het docententeam hebben we ook gesproken over de meerwaarde die we zien voor de opleiding. Als het ons lukt om studenten meteen vanaf het begin veel helderheid te verschaffen over de bedoeling en de werkwijze, verloopt hun ‘onboarding’ beter. Voorbeelden van andere onboardingsprojecten bij andere opleidingsprogramma’s (bij andere hogescholen) laten zien dat het belangrijk is om zo’n traject te gebruiken voor de ‘feed up-fase’ van het leerproces. Studenten raken dan meer betrokken bij hun eigen leertraject en weten beter wat hen te wachten staat. Dat maakt het ook helderder of deze studie passend is. Bij de MLI is dat van belang, omdat de opleiding kort is en we toch een flinke groep studenten hebben die in de loop van het eerste jaar merken dat hun werksituatie het studeren lastig maakt of dat het pittiger is dan verwacht om veranderingen in de school te helpen bewerkstelligen. Juist het samenwerken met ouderejaars studenten is dan helpend: startende studenten krijgen dan scherpere beelden van wat er van hen verwacht wordt.

Het MLI-team ziet als positief effect van de tweedaagse ook dat we de studenten al vanaf het begin beter kennen en ook al iets meer kunnen zien van mogelijke ‘hick ups’ in het aanstaande studietraject. Dat maakt het ook mogelijk om de tutoring daarop te laten aansluiten. Daarnaast hebben we zelf met elkaar een erg prettige samenwerking ervaren in de voorbereiding en uitvoering, die ook voor ons een ‘boost’ geeft in het samenwerken aan deze opleiding.

Het vervolg
Of de tweedaagse in het komende studiejaar ook weer gepland kan worden, zal nog onderwerp van gesprek zijn in het kerndocentenoverleg en het overleg met het MT. We willen iedereen die deze tweedaagse in de afgelopen twee studiejaren vanuit de beschikbare middelen mogelijk gemaakt heeft, bedanken!

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie deze opleiding of de tweedaagse? Bezoek de website of neem contact op met het MLI-team.

Geplaatst door: Nancy van Amstel