Eindhoven,
19
december
2018
|
13:02
Europe/Amsterdam

Plan Kwaliteitsafspraken vastgesteld

180242-Fontys-Kwaliteitsafspraken_4e-1

Op 13 december 2018 heeft de Centrale Medezeggenschapsraad ingestemd met het plan ‘Kwaliteitsafspraken Fontys Hogescholen’. Dit plan was ook al goedgekeurd op 10 december 2018 door de Raad van Toezicht. Het plan wordt nu ter beoordeling voorgelegd aan de accreditatieorganisatie NVAO. 

In de afgelopen periode hebben in de hele Fontys organisatie op verschillende locaties gesprekken plaatsgevonden over het plan voor de kwaliteitsafspraken. In het plan zijn de afspraken opgenomen die Fontys met het Ministerie van OCW maakt over de besteding van de studievoorschotmiddelen in de periode 2019 -2024. Vanaf 2015 krijgen studenten immers geen basisbeurs meer, maar is sprake van een studievoorschot. Door deze lening zijn gelden beschikbaar gekomen die vanaf 2018 vrij komen aan hogescholen en universiteiten. Deze middelen zetten hogescholen en universiteiten in om de kwaliteit van het hoger onderwijs verder te verbeteren voor studenten.
 

Plan Kwaliteitsafspraken
Fontys heeft ervoor gekozen om de kwaliteitsafspraken aan te laten sluiten bij Fontys Focus 2020. Hierin zijn ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd t.a.v. de student, het werkveld en de organisatie. De thema’s die Fontys kiest voor de kwaliteitsafspraken zijn: Succesvol studeren, Authentieke leer- en onderzoekomgevingen en Professionalisering van docenten. De input uit de gesprekken met studenten, medewerkers, (decentrale) medezeggenschapsraden en vertegenwoordigers uit het werkveld, is meegenomen in het plan ‘Kwaliteitsafspraken Fontys Hogescholen’ (zie blok 'Downloads op deze pagina) en vertaald naar beleidsvoornemens en –doelen.

Vragen of meer informatie naar aanleiding van bovenstaand plan? Mail dan met Jessie Rutten (j.rutten@fontys.nl).