Eindhoven,
26
november
2021
|
08:42
Europe/Amsterdam

Open dagen van Fontys gaan niet door, update 56

Update C

Het aantal besmettingen in ons land loopt nog steeds op. In aanloop naar de persconferentie van 26 november, kwam het centrale crisisteam van Fontys op 25 november bij elkaar. Hieronder de belangrijkste beslissingen en aandachtspunten.

Ingewikkelde tijd
Wat leven we in een ingewikkelde tijd. Waar we een paar maanden geleden nog dachten corona meer en meer achter ons te laten, zitten we nu weer in een crisissituatie. Dat vraagt om continue aanpassing aan nieuwe maatregelen en situaties. Het toenemend aantal besmettingen leidt bovendien tot zorgen bij studenten en medewerkers en in toenemende mate ook tot afwezigheid door ziekte, besmetting of verplichte quarantaine of door de zorg voor kinderen die thuis zijn vanwege besmettingen en/of quarantaine van klassen en scholen. Dit leidt tot verdere verhoging van de werkdruk. Op sommige plekken piept en kraakt het. De impact is groot in sommige teams. We zien dat er enorm hard wordt gewerkt om dit samen op te lossen. Daar is veel waardering voor.

Open dagen van Fontys gaan niet door
Een van de zaken waar de laatste weken met man en macht aan gewerkt is, zijn de open dagen van 26, 27 en 28 november. Het CCT heeft besloten deze niet door te laten gaan.

Dit besluit is niet licht genomen. We weten immers hoe belangrijk het is nieuwe studenten kennis te laten maken met Fontys, onze docenten en medestudenten. Vanuit de ruimte die ons geboden is door het kabinet, hebben we het programma van de open dagen op aantrekkelijke en veilige manier vorm en inhoud gegeven.

We houden er rekening mee dat het kabinet morgenavond tijdens de persconferentie aanscherpingen aankondigt voor onderwijs, evenementen en/of samenkomsten. Fontys neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en volgt de maatregelen van de overheid. Het tijdstip van de bekendmaking en de start van onze open dagen maakt het onmogelijk eventueel noodzakelijke aanpassingen te doen. Daarom is besloten om de open dagen uit voorzorg af te gelasten. Heel graag ontvangen we onze nieuwe studenten op een ander moment.

Klankbord
Vanwege de huidige situatie is het CCT weer opgeschaald en is ook besloten om de klankbordgroepen voor medewerkers en studenten weer uit te nodigen om als sparringpartner van het CCT te dienen. De klankbordgroepen voorzien het CCT van input over onderwerpen die spelen en de vraagstukken uit de organisatie. De deelnemers van het eerste uur worden hiervoor benaderd of zij weer bereid en beschikbaar zijn.

Hoewel niet altijd een formele instemming of advies nodig is van de centrale medezeggenschapsraad (cmr) hecht het college van bestuur er grote waarde aan hen te betrekken bij het crisismanagement. Net als anderhalf jaar geleden is in een gesprek met het dagelijks bestuur cmr gevraagd of zij bereid zijn om de ad hoc en kort cyclisch met het cvb te overleggen zodat er korte lijnen tussen het cvb en de cmr zijn. De cmr heeft hierop positief gereageerd.

Werkgroepen
Een van de voorgestelde maatregelen voor het hoger onderwijs is het invoeren van het Coronatoegangsbewijs. Ondanks een uitgebreide lobby vanuit de Vereniging Hogescholen, namens alle hogescholen waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de invoering van deze maatregel is inmiddels door het kabinet een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Door de Vereniging Hogescholen (VH) is gereageerd op dit voorstel en Fontys heeft zich achter deze reactie geschaard

Het voorstel wordt in de Tweede Kamer behandeld op 30 november aanstaande. Fontys heeft zoals gezegd bezwaren tegen het voorstel van invoering van het CTB in de vorm zoals het nu voorligt bij de Tweede Kamer, maar we bereiden ons op de achtergrond wel voor op een mogelijke verplichte invoering van het CTB. Daarvoor zijn drie werkgroepen aan de slag:

Praktische uitvoering
Deze werkgroep bekijkt hoe we de feitelijke controle van het CTB kunnen uitvoeren.

Cohesie en welzijn
De complexiteit, verschillen in meningen, perspectieven en belangen leiden in de samenleving en ook bij Fontys tot vragen. Deze werkgroep denkt na over wat we samen nodig hebben om met elkaar verbonden te blijven

Onderwijs en toetsen
Deze werkgroep bekijkt de consequenties van invoering van het CTB voor het onderwijs.

Naleven basisregels
Net als in de samenleving zien we ook bij Fontys dat niet iedereen zich houdt aan het naleven van de basisregels. Met name het dragen van mondkapjes bij verplaatsing wordt niet altijd gedaan. Laten we elkaar blijven aanspreken op het naleven van de regels. We realiseren ons dat dit soms leidt tot vervelende situaties.

Geef elkaar de ruimte
Vanaf 24 november geldt de anderhalve meter afstand maatregel weer. Het onderwijs is echter uitgezonderd van deze maatregel. We hoeven dus nu niet terug naar de situatie met maximale groepsgroottes op basis van anderhalve meter. De regel ‘maximaal 75 personen in een ruimte’ blijft voor het onderwijs gelden. Ons advies luidt: geef elkaar de ruimte.