05
december
2019
|
16:52
Europe/Amsterdam

Lectorale Rede Corné Dirne: In search of Operational Excellence

De kracht van een gedeelde utopie

05 lectorale rede corne dirne 041219

Op woensdag 4 december jl. werd dr.ir. Corné Dirne geïnstalleerd als lector Operational Excellence aan Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. In deze lectorale rede werd ingegaan op: de bijdrage van praktijkgericht onderzoek aan de vorming van jonge professionals, de inhoud en focus van hun leertraject en de explicitering van kennis op het gebied van continue procesverbetering. Het middagprogramma startte met een informeel gedeelte waarin studenten hun onderzoeksprojecten presenteerden en werd afgesloten met de officiële installatie.

Bij Fontys worden al vele jaren technisch bedrijfskundigen opgeleid om processen in bedrijven te verbeteren. Vrijwel alle stage- en afstudeerprojecten richten zich op het analyseren van problemen in bijvoorbeeld productieprocessen en resulteren in voorstellen om die problemen op te lossen. Wellicht is er na afloop niet meteen sprake van 'excellentie', maar in elk geval een poging gedaan om te 'verbeteren'.

Procesverbetering
Om te komen tot een blijvende verbetering is het van belang dat er meer aandacht komt voor de manier waarop bedrijven omgaan met procesverbetering en in het bijzonder met een continu verbeteringsprogramma zoals Operational Excellence. De insteek die bij het onderzoek naar dit onderwerp wordt gekozen is die van ontwerp- en praktijkgericht onderzoek, waarbij de krachten en talenten van zowel studenten als docenten zo goed mogelijk worden benut in een relevante context voor de praktijk.

Utopie
In deze lectorale rede werd het begrip ‘excellentie’ niet gebruikt om te refereren aan bedrijven die ‘het uitstekend doen’. Om als excellent bedrijf te boek staan (en ook te blijven staan in de toekomst), is veel meer nodig dan ‘alleen’ operationele excellentie. Operationele excellentie is ook geen strak gedefinieerde status: het begrip werd in deze rede geduid als een utopie. De crux van operationele excellentie is niet het verwezenlijken van die utopie, maar de reis ernaartoe. Een zoektocht die alleen ergens toe zal leiden als die gezamenlijk wordt afgelegd.

Lectoraat
Onderzoek op het gebied van Operational Excellence vindt plaats binnen het lectoraat Business Entrepreneurship, tevens verbonden aan Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Binnen dat lectoraat wordt eveneens onderzoek uitgevoerd op het gebied van Ondernemerschap en Innovatie onder leiding van collega-lector Ger Post.

Ambities
Aan het eind van de rede werd een uitzicht geschetst over te onderzoeken onderwerpen en ambities voor het onderwijs. 'Het aantal variabelen dat het succes van een technisch bedrijfsproces bepaald is bijna oneindig. Het vinden en bewijzen van waarheden is lastig, maar de zoektocht naar 'waarden' is wel mogelijk', volgens Corné Dirne. Het lectoraat zal gezamenlijk met bedrijven, studenten en docenten de voor Operational Excellence relevante vraagstukken oppakken en 'waarden' creëren. ​Hierbij wordt zowel wetenschappelijke kennis als ervaringskennis ingezet en getoetst, om zo vernieuwing te brengen, zowel in de bedrijfspraktijk als binnen de onderwijscontext van Fontys Hogescholen. Daarbij worden verbindingen gelegd met partners in Nederland en in het buitenland, zowel op hogeschool- als op universitair-niveau, om via toegepast onderzoek uiteindelijk bij te kunnen dragen aan kennisontwikkeling.

 
Auteur: Petra Biesheuvel