17
mei
2017
|
09:35
Europe/Amsterdam

Paramedische Hogeschool werkt samen met AMC Amsterdam aan Shared Decision Making e-learning module

Wat is ‘goede zorg’? En wie bepaalt dat? Op dit moment bepaalt meestal een arts of paramedicus nog wat het beste is voor een patiënt. De zorg is daarbij meestal aanbodgestuurd. Met de wensen, mogelijkheden en voorkeuren van een patiënt wordt veel minder rekening gehouden. De vraag is dan of iemand wel de juiste zorg krijgt, en of de beschikbare middelen (in geld en tijd) wel effectief worden ingezet. Gedeelde besluitvorming (Shared Decision Making (SDM)) en zelfmanagement zijn nog geen gemeengoed in de Nederlandse gezondheidszorg, terwijl veel patiënten dit wel zouden willen en veel onderzoek aantoont dat het een belangrijke voorwaarde is voor ‘goede zorg’.

Een van de profileringsthema’s van de 5 bacheloropleidingen (Fysiotherapie, Logopedie, MBRT, podotherapie en Mens en Techniek, differentiatie Orthopedische Technologie) van Fontys Paramedische Hogeschool is ‘Zelfregie’. Esther Bloemen-van Gurp (docent/onderzoeker van dit team): “Ons onderwijsteam heeft als missie om de zorgprofessionals in opleiding van onze vijf verschillende bacheloropleidingen te leren hoe zij persoonsgerichte zorg passend kunnen maken, zodat hun cliënten of patiënten de regie over hun eigen zorg kunnen voeren. We steken daarbij in op ‘Equality of care’. Dat betekent niet dat iedereen dezelfde zorg moet krijgen, maar wel dezelfde kansen. Participatie en gedeelde besluitvorming (SDM) zijn hierbij de sleutelwoorden.”

SDM houdt in dat de patiënt volwaardig partner is bij de besluitvorming rond zijn of haar gezondheid. Zorgverleners en patiënten zijn door landelijke campagnes zoals Betere zorg begint met een goed gesprek en Drie goede vragen bij de dokter steeds beter bekend hiermee. SDM is echter pas effectief als zorgverlener en patiënt voldoende handvatten hebben om het keuzegesprek in de praktijk daadwerkelijk vorm te geven. Daarom heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) via het Citrienfonds het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam opdracht gegeven 2 generieke e-learning-/instructie-modules hiervoor te ontwikkelen: een voor zorgverleners en een voor patiënten. Deze richten zich op aandoeningen waarvoor meerdere, min of meer gelijkwaardige, behandelopties bestaan en waarbij dus voorkeursgevoelige behandelbeslissingen genomen kunnen worden. Ze kunnen op een zelf gekozen moment worden gebruikt en bevorderen de ‘patiënt als partner’ bij de besluitvorming. Bovendien zullen de modules niet alleen in de 2e lijn (ziekenhuizen) gebruikt gaan worden maar ook geschikt zijn voor (para)medici en patiënten in de 1e en 3e lijn gezondheidszorg.

Binnen het landelijk Platform SDM is de voorkeur uitgesproken de module voor patiënten zo te ontwikkelen dat deze ook geschikt is voor laaggeletterden. Volgens Pharos gaat het in Nederland om zo’n 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Hoe kun je deze doelgroep optimaal bereiken? Caroline Kruyt die samen met Saskia Tuinder, beide docent-onderzoeker in het team Zelfregie, de studenten begeleidt zegt hierover: “Dit gaan we nu voor hen onderzoeken. Vier studenten (Marloes Backx, Judith Sol, Astrid Rasenberg en Lisanne van den Biggelaar) zijn nu bezig om interviews af te nemen en focusgroepen te houden. Het gaat erom om zowel van geletterde als laaggeletterde patiënten hun behoeften aan vorm en inhoud in kaart te brengen. Op die manier leveren we een onderbouwd advies voor de inhoud van de nog te ontwikkelen modules. En in het najaar van 2017 gaan andere studenten de concept e-learning modules testen bij patiënten.

Binnen dit onderzoek wordt samengewerkt met Stichting Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen), Stichting Zorgbelang Brabant, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting ABC en de Patiëntenfederatie Nederland.

Op dinsdag 7 november 2017 zal ook in het Fontys Kenniscafé een van de thema’s gezondheidsvaardigheden (Health Litteracy) zijn.

Contact:

Team Zelfregie van Fontys Paramedische Hogeschool, Esther Bloemen-van Gurp e.bloemenvangurp@fontys.nl

Meer weten?

https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/de-participerende-patient/downloads

https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/laaggeletterdheid-vergt-ook-aandacht-in-de-zorg/

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/laaggeletterdheid-en-gezondheid/laaggeletterdheid

http://www.pharos.nl/documents/doc/factsheet_beperkte%20gezondheidsvaardigheden_en_laaggeletterdheid.pdf

Auteur: Margreet Vossen