16
maart
2020
|
15:45
Europe/Amsterdam

Boodschap van CvB-voorzitter Joep Houterman

'Trots op enthousiasme, daadkracht en saamhorigheid binnen Fontys'

_M2A1738 - kopie

Beste collega, beste student,

De maatregelen die de regering afgelopen zondag heeft aangekondigd, laten het zien: de impact van de corona-pandemie wordt steeds groter. Om de verspreiding van het virus te vertragen, heeft de overheid besloten een groot aantal maatschappelijke processen stil te leggen tot in elk geval 6 april.

Het onderwijs is een van die ‘processen’. Fontys heeft vorige week donderdag – in lijn met alle andere hogescholen en de universiteiten – en in overleg met het ministerie van OCW besloten alle vormen van onderwijs/onderzoek op alle locaties stop te zetten. Dat zijn uiterst moeilijke, want ingrijpende maatregelen – voor ieder van ons. Ons hoofddoel is hetzelfde als dat van de regering: terugdringen van het virus (of in elk geval vertragen van de verspreiding). Dat doen we omdat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is, maar ook om te voorkomen dat onze mensen ziek worden. Het is al erg genoeg dat er inmiddels meerdere mensen binnen Fontys het virus hebben opgelopen. Ik wens hen heel veel sterkte en een spoedig herstel! 

Duidelijk is dat we de komende weken voor een aantal nieuwe uitdagingen komen te staan. Eén ding is zeker: we moeten dit echt samen doen. Met iedereen die deel uitmaakt van de Fontys-gemeenschap.

Studenten in en uit buitenland
Regelmatig wordt mij de vraag gesteld waar iedere instelling voor hoger onderwijs mee worstelt: wat kunnen we doen voor onze studenten die nu in het buitenland verblijven voor stage of studie? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Bij Fontys vinden we het in elk geval niet verstandig om te zeggen ‘we halen iedereen nu onmiddellijk terug’. Waarom niet? Om de eenvoudige reden dat we niet weten of dat überhaupt haalbaar is. Het is niet denkbeeldig dat studenten uit sommige landen de terugreis niet (meer) kunnen of mogen maken. Ik denk dat het voor nu het beste is om te zeggen dat we heel graag willen dat deze studenten terugkeren en dat we ze waar mogelijk daarbij helpen. We gaan ons als organisatie zoveel mogelijk inspannen om met ze in contact te blijven en ik hoop dat ook anderen in de Fontys-gemeenschap dat zullen doen.

Een andere doelgroep waar we extra aandacht aan moeten geven, vormen de buitenlandse studenten die nu in ons land verblijven. Die moeten niet alleen hun sociale context van thuis missen, maar kunnen nu ook minder deelnemen aan de samenleving in Nederland dan ze gehoopt of verwacht hadden. Ook voor hen geldt dat we als Fontys-organisatie, maar ook buiten de formele lijnen, contact met ze blijven onderhouden.

Ons onderwijs
Een ander punt: de gevolgen van de onderwijssluiting voor studenten en docenten. Ook op dit vlak hebben we nog niet alle antwoorden. Zeker is dat alle instituten, opleidingen en diensten momenteel keihard werken om ervoor te zorgen dat er online alternatieven zijn vanaf deze week. Daar ben ik ontzettend trots op! We gaan daar stap voor stap invulling aan geven; de opleidingen zijn daarbij in de lead, op de achtergrond maximaal ondersteund door enkele taskforces. We hebben op maandag 16 maart al een storing gehad van MS Teams. Dat is niet vreemd, want de hele wereld gebruikt deze software om online samen te werken. 

Ik hoop daarnaast ook dat ieder van ons begrip zal opbrengen voor onze docenten van wie velen dit waarschijnlijk nog zelden of nooit eerder hebben gedaan. En ik wil iedereen die nu thuiswerkt ook via deze weg laten weten dat wij begrijpen dat thuiswerken misschien leuk klinkt, maar het niet altijd is. Het is voor iedereen passen en meten, zeker als er ook nog kinderen (of zieken) zijn die aandacht en zorg nodig hebben. Laten we allemaal proberen er het beste van te maken en waar mogelijk elkaar te helpen.

Ja, het is een geluk bij een ongeluk dat we vandaag de dag over allerlei soorten technologische hulpmiddelen beschikken. En ja, het is hartverwarmend om alle daadkracht en optimisme te ervaren binnen de instituten. Maar: het is en blijft voorlopig een lapmiddel. Fontys staat voor onderwijs in nauwe interactie tussen student, docent en werkveld. Dat dit voorlopig onmogelijk is, dat is en blijft pijnlijk en ingrijpend.

Persoonlijke oproep
Ik rond af met een persoonlijke oproep in drievoud. Ten eerste: ik ben ontzettend blij met het enthousiasme, de daadkracht, het elan en de saamhorigheid waarmee iedereen binnen Fontys deze uitzonderlijke situatie tegemoet treedt. Laten we deze lijn doorzetten, maar graag met enig geduld voor hen die even moeten ‘schakelen’ en enig begrip voor de dingen die niet meteen goed gaan.

Ten tweede: het crisisteam en de instituten doen niet alleen keihard hun best om deze crisis in het hier en nu het hoofd te bieden. Tegelijk bereiden we ons ook alweer voor op de situatie daarna. Ik zou ook hier willen pleiten voor enige realiteitszin: veel maar niet alle problemen die door deze pandemie ontstaan, kunnen we oplossen. De impact op iedereen is groot, dus helaas zal iedereen op een of andere manier zijn verlies moeten nemen. De Vereniging Hogescholen bereidt momenteel samen met het ministerie van OCW informatie voor over eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor gedupeerden. Houd de website van de VH hiervoor in de gaten. 

Ten slotte: we zijn niet alleen werknemers of studenten van Fontys. Velen van ons hebben zelf een gezin, dragen zorg voor kwetsbare ouderen, familieleden of bekenden. Mijn dringende verzoek: neem je verantwoordelijkheid. Breng jezelf en dus ook je collega’s of medestudenten niet in gevaar; houd je aan de adviezen van overheid en deskundigen. Ik ben ervan overtuigd dat deze nare periode dan eerder achter ons zal liggen.

Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte de komende periode. Blijf gezond en let een beetje op elkaar!

 

Met hartelijke groet,

namens Hans Nederlof en Tijs Breukink
Joep Houterman, voorzitter College van Bestuur Fontys