Doelen Professionele Werkplaats

Het inrichten van een Professionele Werkplaats creëert op drie niveaus meerwaarde:

 1. Innovatie en verhoging van de kwaliteit van zorg
 2. Professionaliseren van: studenten door praktijkleren, docenten door begeleiding op locatie en professionals van de organisatie.
 3. Kennisuitwisseling: tussen studenten onderling en de werkveldpartners

Innovatie en verhoging van de kwaliteit van zorg

De groep studenten is boventallig binnen de organisatie waarin de Professionele Werkplaats gepositioneerd is. Dit betekent dat zij de tijd krijgen om de kwaliteit van zorg te verhogen naast het uitvoeren van reguliere stagewerkzaamheden. Studenten pakken vraagstukken op uit de beroepspraktijk. Ondersteund door de lecturer practitioner (LP’er) en de profileringsteams (lectoraat) wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan innovatievraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Hierdoor ontstaat een continue wisselwerking tussen studenten, professionals en docenten/onderzoekers. Gezamenlijk ontwikkelen zij nieuwe kennis en ideeën en worden zij geïnspireerd kritisch na te denken over de huidige werkwijzen. Kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding staan centraal. 

Professionalisering

Door het inrichten van een Professionele Werkplaats worden alle betrokken partijen geprofessionaliseerd:

Studenten

Doelstelling van een Professionele Werkplaats als leerconcept is dat het primaire proces, het opleiden van professionals in opleiding tot beginnend beroepsbeoefenaar, wordt verbeterd. Het leerproces wordt optimaal gefaciliteerd, doordat de studenten werkzaam binnen de Professionele Werkplaats de mogelijkheid hebben om te profiteren van intervisie, reflecteren, het gezamenlijk bespreken van casuïstiek, peer-assessment, workshops, klinische lessen en het delen van ervaringen. Het samen leren en innoveren, in een groep met studenten en professionals (onderwijs en organisatie) staat hierbij centraal. Er zal binnen een Professionele Werkplaats gestreefd worden naar een optimale integratie van onderwijs en werkplekleren. Dit betekent dat samen met de Professionele Werkplaats gekeken wordt naar integratie van onderwijs uit alle leerjaren.

Docenten

Aan iedere Professionele Werkplaats wordt een LP’er verbonden, die zowel werkzaam is binnen het reguliere onderwijs van FPH als een aantal uren op de Professionele Werkplaats. De docenten staan hierdoor met een voet in de beroepspraktijk, houden feeling met het werkveld en kunnen profiteren van de kennisuitwisseling die op de PW plaatsvindt.

Professionals binnen organisatie

Naast studenten en docenten profiteren ook de professionals van de organisatie van de kennisuitwisseling en integrale aanpak van vraagstukken uit de praktijk. Professionals sluiten aan bij intervisie, workshops en klinische lessen. Door de nauwe samenwerking met studenten aan vraagstukken worden professionals voortdurend geprikkeld worden tot kwaliteitsverhoging en innovatie. 

Kennisuitwisseling

In een Professionele Werkplaats worden op verschillende momenten workshops en klinische lessen aangeboden, aan zowel studenten als professionals. Ze betreffen veelal een verdieping op een thema en worden gegeven door bijvoorbeeld een (gast)docent, student of de medewerker van de organisatie zelf.

Het opzetten van een professionele werkplaats betekent maatwerk. Gezamenlijk maken we afspraken over de (co)financiering en de invulling die we geven aan de doelstellingen en werkwijzen van het partnerschap.

Afgeleide doelstellingen

 • Structurele inbedding studenten binnen de organisatie
 • Bevorderen Evidence Based Practice in de organisatie
 • Kennisuitwisseling tussen FPH en de organisatie
 • Acquisitie van nieuwe professionals
 • Transformatie van professional (in opleiding, beginnend en ervaren)
 • Verbeterd (cross-sectoraal) samenwerken
 • Actuele en beroepsauthentieke curricula

Gezamelijke doelstelling

De doelen van de Professionele Werkplaats en de zorginstelling zijn gericht op de patiënten, studenten en medewerkers van de organisatie. Voorbeelden van doelen uit de praktijk:

Kwaliteitsverbetering van zorg- en dienstverlening t.b.v. patiënten op het gebied van:
 • Patiëntgericht werken. Door met de patiënt en met meerdere disciplines nauw samen te werken rondom de hulpvraag en het leerproces van de patiënt en over de kwaliteit van deze samenwerking te reflecteren, verbeteren we onze patiëntgerichte houding en werkwijze.
 • Samenwerken in multi- en interdisciplinaire netwerken. Door met meerdere disciplines nauw samen te werken rondom de hulpvraag en het leerproces van de patiënt, leren we elkaars werkwijze en taal te begrijpen en op elkaar af te stemmen. Dit verhoogt de kwaliteit van behandeling/zorg van de patiënt. Tijdens hun opleiding maken toekomstige professionals kennis met elkaars vakgebied. Ze leren al in hun stage interdisciplinair samen te werken in een multidisciplinaire setting in een zorgnetwerk.
 • Wetenschappelijk onderbouwd (Evidence Based) werken naar laatste stand van de wetenschap en de beroepspraktijk. Door afstudeerstages te laten plaatsvinden op de werkplek en onderwerpen te koppelen aan klinische onzekerheden van de professional, wordt wetenschappelijk onderbouwd werken, conform het plan van de wetenschapscommissie, bevorderd en geborgd.
Bevorderen en borgen van cultuur van lerende organisatie:
 • In een lerende organisatie reflecteert de medewerker continu op zijn/haar handelen (reflective practitioner). Door het interdisciplinair samenwerken en opleiden krijgt de organisatie feedback en reflectie op eigen werkwijzen en kijken medewerkers kritisch naar het eigen functioneren van een team. Nieuwe structuren worden gevormd en er ontstaat een cultuur van mogen leren van elkaar op de werkvloer. De medewerker gaat zelf aan het leren, in plaats van het controleren en managen van het leren van een ander.
Bieden van een structurele stageplaats aan studenten:
 • Afhankelijk van het type zorginstelling komen diverse afdelingen/disciplines hiervoor in aanmerking.
Deskundigheidsbevordering van medewerkers:
 • Het promoten van werkplekleren om de potentie van het leren op de werkplek te bevorderen, zorgt voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en voor een positief aanzien van de medewerker ten opzichte van de werksetting (Clarke and Copeland, 2003). Maar ook door kennisdeling tussen disciplines en tussen Fontys Paramedische Hogeschool, andere partners en de zorginstelling wordt de deskundigheid van medewerkers en studenten vergroot.
Innovatie van zorg en dienstverlening voor de patiënt:
 • Patiënten worden betrokken bij zorgverbeteringen en vernieuwingen. De Professionele Werkplaats dient als broedplaats voor innovaties en spreiding van kennis en ervaring binnen en buiten de zorginstelling.