Jobcoaching

OpleidingTNW, Engineering en BEnT
ThemaStudentcoaching
Soort Afgerond
DoelgroepStudenten, docenten, SLB'ers/Studentcoaches
ContactpersoonEsther Tonnaer

Een aanzienlijke groep hbo-gediplomeerden met een bijzonder kenmerk zoals een functiebeperking of met een ondersteuningsbehoefte zit thuis, ondanks een groeiend aantal vacatures. Ze blijken een kleinere kans te hebben op het vinden van een baan en als ze een baan vinden, is deze vaak op lager niveau dan ze zouden willen (Büscher-Touwen e.a., 2018; Gillies, 2012; Van der Zwan e.a., 2020). De gemiddelde arbeidsparticipatiekloof onder hoogopgeleide jongeren zonder en met een arbeidsbeperking of ondersteuningsbehoefte is 7,9%. (ECIO, 2021).

In toenemende mate is men in het onderwijs en bedrijfsleven van mening dat het talent van deze groep te groot is om onbenut te laten en beschouwt de situatie als ongewenst, een verspilling van talent op persoonlijk en maatschappelijk niveau.

Dit project zet in op het begeleiden van studenten met een afstand tot de arbeidsmarkt middels jobcoaching, zodat ze uiteindelijk voorbereid en gematcht worden en zo succesvol kunnen starten op de arbeidsmarkt. Dit traject kan starten voorafgaand aan de stage. Daarnaast worden docenten geprofessionaliseerd middels learning-on-the-job principe door ervaren jobcoaches om deze soort begeleiding uiteindelijk zelfstandig uit te voeren.

Doelgroep

• Studenten met een afstand tot de arbeidsmarkt in de hoofd- en afstudeerfase
• Docenten/SLB’ers/studentcoaches die middels learning-on-the-job principe door ervaren jobcoaches worden geprofessionaliseerd in dit type begeleiding.

(Beoogde) resultaten

De onderzoeksinzichten zijn gebruikt voor het doorontwikkelen en borgen van deze interventie, zodat alle studenten een goede start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Hierbij werkten we nauw samen met het project creëren arbeidskansen 2.0 (FHICT) en pilot Career Jumpstart (FHICT & TU/e).

Bronnen

Araujo N., Wilson R., Clarke B. (2014). Why Belonging Still Matters : Student Success Beyond Generic Employability Skills, 1-10.

Deci, E., Ryan, R. (2002), Overview of Self-Determination Theory: An organismic Dialectical Perspective, in Handbook of Self-Determination Research, p. 3-34, Rochester.

Holwerda A., Van Der Klink J.J.L., Groothoff J.W., Brouwer S. (2012). Predictors for work participation in individuals with an autism spectrum disorder: A systematic review. J Occup Rehabil, 3, 333- 352.

Ryan R. & Deci E. (2017). Self-Determination Theory. New York: Guilford Press

Van den Broek, Muskens & Winkels (2013). Studeren met een functiebeperking 2012: de relatie tussen studievoortgang, studieuitval en het gebruik van voorzieningen. Eindmeting onderzoek ‘studeren met een functiebeperking’. Nijmegen: ResearchNed/ITS

Stichting Nationale DenkTank (2017). Iedereen perspectief op werk. Geraadpleegd van https://nationale-denktank.nl/jaarlijkse-denktank/denktank-2017/#eindrapport

Belangrijkste randvoorwaarden

Commitment vanuit de Fontys instituten en diensten om medewerkers hiervoor beschikbaar te stellen en te faciliteren.