Praktische handreikingen Formuleren leeruitkomsten

De handvatten zijn ontwikkeld door en met de pilots (FHBenT, FHEC,  FHKenE, FLOT, FHMenG en FHTenL) en zijn bruikbaar voor alle opleidingen die met flexibel onderwijs aan de slag willen. Daarbij is het voor reguliere opleidingen, die dus niet in het experiment Leeruitkomsten partciperen, van belang de voor hen geldende wet- en regelgeving te hanteren. Meer informatie over de bedoeling van flexibel onderwijs is te vinden in de Visie op Flexibel Onderwijs 1.0 en het Beleidskader Flexibel Onderwijs 1.0 en alle daarin genoemde bronnen. In de handvatten zelf zijn ook bronnen opgenomen.

De eenheden van leeruitkomsten vormen de bouwstenen van de opleiding waaarin rondom praktijkvraagstukken kennis, vaardigheden en beroepshouding worden ge├»ntegreerd. Een leeruitkomst is een uitspraak over wat de lerende aan het einde van het leerproces geacht wordt te weten, te begrijpen en geeft aan hoe de lerende geacht wordt te handelen (Moon, 2002). De checklist is ontwikkeld als hulpmiddel om de kwaliteit van de (eenheden van) leeruitkomsten te toetsen. De vragen zijn afgeleid van de landelijke kaders (WHW; NVAO; OCW) en de ontwerpcriteria uit het Beleidskader Flexibel Onderwijs 1.0 (Fontys, april 2020). De Tuning-systematiek is een hulpmddel om de leeruitkomsten te formuleren.