Praktische Handreiking Leerwegonafhankelijke toetsing

De handvatten zijn ontwikkeld door en met de pilots (FHBenT, FHEC,  FHKenE, FLOT, FHMenG en FHTenL) en zijn bruikbaar voor alle opleidingen die met flexibel onderwijs aan de slag willen. Daarbij is het voor reguliere opleidingen, die dus niet in het experiment Leeruitkomsten partciperen, van belang de voor hen geldende wet- en regelgeving te hanteren. Meer informatie over de bedoeling van flexibel onderwijs is te vinden in de Visie op Flexibel Onderwijs 1.0 en het Beleidskader Flexibel Onderwijs 1.0 en alle daarin genoemde bronnen. In de handvatten zelf zijn ook bronnen opgenomen.

Leerwegonafhankelijke toetsing moet net als elke andere vorm van toetsing voldoen aan eisen van validiteit, betrouwbaarheid, transparantie, studeerbaarheid en organiseerbaarheid. De uniciteit van het door de student aangedragen bewijs, stelt stevige eisen aan de door de opleiding gehanteerde beoordelingsmethodiek.  De checklist bevat de belangrijkste richtlijnen voor het inrichten van leerwegonafhankelijke toetsing afgeleid van de landelijke kaders (WHW, NVAO, OCW) en de ontwerpcriteria uit het Beleidskader Flexibel Onderwijs 1.0 (Fontys, april 2020). Separaat zijn de algemene eisen voor bewijsmateriaal en richtlijnen voor een portfolio-asssessment en CGI uitgewerkt.