Kernbegrippen Experiment Leeruitkomsten

De kernbegrippen met betrekking tot het concept van flexibilisering zijn uitgewerkt met als doel het hanteren van een gemeenschappelijke taal en begrippenkader. Per kernbegrip is een definitie gegeven voorzien van een toelichting en vergelijking met het reguliere stelsel. Indien van toepassing volgt specifieke informatie in het licht van het NVAO-beoordelingskader uit 2016.